Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom
 
Ing. Róbert Kuz...

Ing. Róber Kuzma, starosta obce
Vek: narodený v roku 1969, ženatý, 2 deti

Vzdelanie: VŠLD Zvolen - lesnícka fakulta

 

Majetkové priznanie starostu obce Liptovská Osada za rok 2023

Ročné zúčtovanie dane starostu obce za rok 2022

Majetkové priznanie starostu obce Liptovská Osada za rok 2022

Volebný program na volebné obdobie rokov 2022-2026

 • NÁMESTIE OBCE

V lokalite pred obecným úradom obec zrealizuje vybudovanie námestia, ktoré bude pozostávať z vydláždených plôch kombinovaných s okrasnými drevinami a zeleňou, ktoré budú doplnené oddychovými prvkami.     

 • POKRAČOVANIE V REKONŠTRUKCII KOSTOLA NA NÁMESTÍ OBCE

Po zrealizovaní obnovy fasády veže kostola a náteru strechy bude obec pokračovať v obnove fasády lode a rekonštrukcii interiéru objektu a interiéru veže.  

 • KOMPLEXNÉ VYRIEŠENIE PROBLÉMU ZATÁPANIA LOKALITY RADOVIEK

Problém vytápania Radoviek v čase prudkých nárazových lejakov  bude obec riešiť vybudovaním retenčnej nádrže a presmerovaním potôčka tečúceho z Dlhých severne od radovej zástavby.  

 • POKRAČOVANIE V ODKANALIZOVANÍ OBCE

Obec bude pokračovať v spolupráci so správcom kanalizácie Vodárenskou spoločnosťou  Ružomberok a.s. pri budovaní ďalších kanalizačných stôk. Po vybudovaní kanalizácie na konkrétnej ulici obec zrealizuje položenie nového asfaltového koberca.

 • MODERNIZÁCIA A ROZŠÍRENIE MIESTNEHO ROZHLASU

Obec zabezpečí výmenu rozhlasových reproduktorov, ktoré budú nainštalované na stĺpoch elektrického vedenia. Miestny rozhlas bude rozšírený na uliciach – „Krivý kút“ a „IBV Pod Žiarom“. Pôvodné stĺpy miestneho rozhlasu budú z pozemkov odstránené. 

 • POLOŽENIÉ ASFALTOVÉHO KOBERCA NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU „ POD ŽIAROM“

Cieľom tejto investičnej akcie je zvýšiť kvalitu panelovej miestnej komunikácie na ulici  „IBV Pod Žiarom“  položením asfaltového koberca o hrúbke 5 cm.

 • POLOŽENIE NOVÉHO ASFALTOVÉHO KOBERCA NA ULICI 1. MÁJA
 • REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA NA STAROM CINTORÍNE , VYBUDOVANIE PRÍSTUPOVÉHO CHODNÍKA A URNOVÉHO HÁJA

V roku 2021 obec sprístupnila severovýchodnú časť starého cintorína. Ďalej bude pokračovať v rekonštrukcii oplotenia, výmeny brány, vybudovaním chodníka k urnovému háju, ktorý bude situovaný v juhozápadnej časti cintorína.  

 • MODERNIZÁCIA ČASTI ULICE OD RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA PO OBECNÝ ÚRAD

Po ukončení v súčasnosti prebiehajúcej výstavby kanalizácie od budovy pošty po obecný úrad obec zrealizuje vybudovanie chodníka a to od fary po ľavej strane okolo budovy pošty až po Korytnickú ulicu. Následne obec na odkanalizovanej ulici zrealizuje položenie asfaltového koberca.

 • IBV ZA TURŇOU

Obec zabezpečila vypracovanie projektových dokumentácií potrebných na vydanie územných a stavebných povolení na vybudovanie inžinierskych sietí v plánovanej IBV Za Túrňou. Na základe právoplatných stavebných povolení obec požiada správcov inžinierskych sietí o zaradenie výstavby sietí do ich investičných programov.

 • MODERNIZÁCIA AUTOCAMPINGU LIPTOVSKÁ OSADA

Sprístupnenie časti autocampingu pre verejnosť obec zabezpečí rekonštrukciou západnej časti prízemia objektu s cieľom možnosti usporiadavania menších spoločensko-rodinných udalostí.

 • POKRAČOVANIE V REKONŠTRUKCII ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Obec bude pokračovať v rekonštrukcii zdravotného strediska vybudovaním výťahu pre imobilné osoby a modernizáciou sociálnych zariadení.

 • REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNCH ZARIADENÍ MALEJ SÁLY KULTURNÉHO DOMU A  NAPOJENIE OBJEKTU NA KANALIZÁCIU
 • VYZNAČENIE KRIŽOVATIEK V OBCI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI
 • PODPORA ROZŠIROVANIA OPTICKEJ SIETE V OBCI
 • PODPORA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH, ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH ZLOŽIEK PÔSOBIACICH V OBCI

Starostovia boli hlavnými predstaviteľmi obecnej samosprávy v celých dejinách Liptovskej Osady.

V najstaršom období sa cez nich uplatňoval mocenský systém feudalizmu. Volali sa richtári. Mali isté povinnosti voči hradnému pánovi Likavy a voči ostatným občanom isté práva. Starosta určoval plnenie poddanských povinností, vyberal dane a predstavoval aj súdnu moc, keď rozhodoval o sporoch (okrem prípadov vraždy, zbojstva a podpaľačstva, čo prislúchalo zemepánovi). Patril mu jeden, alebo dva lány nezdanenej pôdy (tzv. richtárskej). Richtárom mohol byť len schopný občan.

Nevieme, či v najstaršom období boli richtári volení, alebo určovaní zemepánom. Z ústneho podania vieme, že v ťažkých časoch richtárom nikto nechcel byť a preto ho určoval zemepán. Z dokladov vieme, že v 17. storočí to bývalo na dobu 1 roka.

Zo 17. storočia sa nám zachovali mená týchto richtárov: Juro Mác (1680), Ján Kuša (1681), Juro Martin Debnár - Šípka (1682), Juro Michaloviec (1683), Pavelka (1684), Martin Húšťava (1685), Juro Lačný (1686), Štefan Debnár - Šípka (1687), Ján Fukas (1688), Jakub Kubík (1689).

Od roku 1767 bol richtár volený občanmi a jeho poradcami bývali tzv. prísažní. O menách niektorých vieme len z niekoľkých zachovaných listín. Názov richtár potvrdili aj zákonné články 9/1836, 42/1870 a 22/1889. Z mien richtárov tejto doby možno uviesť Michala Húšťavu (1797), Matúša Krbaťu (1823), Ondra Janteka a Jána Húšťavu (1870). Ako prísažní sa spomínajú r. 1797 Adam Zázrivec, Matej Kolla a Ondrej Hancko, roku 1870 Jano Srpoň a Jano Koreň. Po roku 1889 sa volilo aj obecné zastupiteľstvo.

V rokoch 1897-1938 boli richtármi Ondrej Koreň ( 1897-99, jeho zástupcom, podrichtárom Ján Bugár), Štefan Srpoň l900-02, Pavol Šomega l903- 11 a 1915-18 (podrichtárom r. 1909-11 bol Tomáš Fukas v r. 1900- 1908 a Ján Maroš v r. 1909-11), Ján Maroš 1912- 14 a 1923-27 (podrichtárom v r. 1912-18 Juraj Michal, Jozef Rajčan 1919-23 Cyril Michal). Podrichtárom v r. 1923-27 a richtárom v r. 1927-38 bol krčmár Jozef Surovecký. Roku 1938 zvoleného richtára Juraja Bugára nepotvrdil zemský prezident. Po prevrate r. 1918 sa podľa zákona zmenil názov richtára na starostu.

V časoch 1. Slovenskej republiky bol stanovovaný z úradnej moci vládny komisár. Pre roky 1938-42 Ondrej Húšťava, pre roky 1942-45 Jozef Schubert.

Cez Slovenské národné povstanie a po 2. svetovej vojne boli ustanovené národné výbory. Kodifikované boli zákonom číslo 143/1949 Zb. a 69/1967 Zb. , podľa ktorých občania volili poslancov a ich počet bol stanovený podľa veľkosti obce, v prípade Liptovskej Osady na 30.. Podľa § 39 ods. (i) zákona z roku 1967 a novelizovaného zákona č. 157 z roku 1988 plénum národného výboru volilo predsedu a 11 členov rady MNV. Volebné obdobie bolo 5-ročné a zhodovalo sa s plánovacím obdobím rozvoja spoločnosti, tzv. päťročnicami.

Predsedami MNV boli: Edmund Tóth (v čase SNP), Florián Šípka (1945-46), Jozef Maroš (1946-50), Jozef Brtko (1950), Ján Droppa (1950-52), Ján Jozefko (1952-55), Metod Haluška (1955-60), Leo Kováč (196O-64), Peter Janičina (1964-81), Dominik Veselovský (1981-90). Predseda MNV bol teda volený nepriamo, poslancami MNV.

Od roku 1990 sa podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/90 volil opäť starosta a poslanci obecného zastupiteľstva samostatne. V rokoch 1990 až 2002 sa počet poslancov sa menil od 30 do 11, počet členov rady od 11 po 3. Starosta sa volil občanmi priamo.

Od roku 1991 na čele obce stáli títo starostovia:

Ing. Jaroslav Mrviš
1991
-
1994
Iveta Keroňová
1995
-
2002
2002
-
súčasný starosta

Literatúra: Šípka, E.: Vývoj politickej samosprávy Liptovskej Osady. Kronika obce

Za poslancov obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada boli zvolení na volebné obdobie rokov 2022 -2026:

PhDr. Jaroslav Ulík nezávislý kandidát
Bc. Janka Dudáková nezávislý kandidát
JUDr. Monika Potkanová Húšťavová nezávislý kandidát
Marketa Šteffeková nezávislý kandidát
MVDr. Marián Vierik KDH
Daniel Málik nezávislý kandidát
Juraj Vanovčan nezávislý kandidát
Vladimír Krbaťa nezávislý kandidát
Ing. Šárka Mydliar Bartánusová  nezávislý kandidát

Komisia komisie územného plánovania, finančnej, správy obecného majetku, podnikania, obchodu, služieb a cestovného ruchu.

Predseda: PhDr. Jaroslav Ulík
Členovia: Iveta Glembová
  Markéta šteffeková
   
Komisia sociálna, bytová, kultúry, vzdelávania, mládeže, športu a zdravia
Predseda: Ing. Šárka Mydliar Bartánusová
Členovia: Bc. Janka Dudáková
  PhDr. Jaroslav Ulík
   
Komisia na prešetrovanie sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce, riešenia priestupkov, verejného poriadku a životného prostredia.
Predseda: Juraj Vanovčan
Členovia: Daniel Málik
  Rudolf Húšťava
   
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
Predseda: JUDr. Monika Húšťavová
Členovia: MVDr. Marián Vierik
  Vladimír Krbaťa

  Dátum konania zasadnutia Číslo uznesenia Zápisnica
7. 31. 05. 2024 36/2024 - 44/2024 Zápisnica zo 7. zasadnutia
6. 29. 04. 2024 33/2024 - 35/2024 Zápisnica zo 6. zasadnutia
5. 15. 04. 2024 25/2024 - 32/2024 Zápisnica z 5. zasadnutia
4. 11. 03. 2024 21/2024 - 24/2024 Zápisnica zo 4. zasadnutia
3. 28. 02. 2024 12/2024 - 20/2024 Zápisnica z 3. zasadnutia
2. 05. 02. 2024 7/2024 - 11/2024 Zápisnica z 2. zasadnutia
1. 15. 01. 2024 1/2024 - 6/2024 Zápisnica z 1. zasadnutia

 

  Dátum konania zasadnutia Číslo uznesenia Zápisnica
15. 15. 12. 2023 117/2023 - 122/2023 Zápisnica z 15. zasadnutia
14. 30. 11. 2023 109/2023 - 116/2023 Zápisnica zo 14. zasadnutia
13. 13. 11. 2023 99/2023 - 108/2023 Zápisnica z 13. zasadnutia
12. 23. 10. 2023 94/2023 - 98/2023 Zápisnica z 12. zasadnutia
11. 16. 10. 2023 89/2023 - 93/2023 Zápisnica z 11. zasadnutia
10. 26. 09. 2023 80/2023 - 88/2023 Zápisnica z 10. zasadnutia
9. 14. 08. 2023 71/2023 - 79/2023 Zápisnica z 9. zasadnutia
8. 07. 08. 2023 67/2023 - 70/2023 Zápisnica z 8. zasadnutia
7. 03. 07. 2023 57/2023 - 66/2023 Zápisnica zo 7. zasadnutia
6. 14. 06. 2023 47/2023 - 56/2023 Zápisnica zo 6. zasadnutia
5. 10. 05. 2023 40/2023 - 46/2023 Zápisnica z 5. zasadnutia
4. 26. 04. 2023 32/2023 - 39/2023 Zápisnica zo 4. zasadnutia
3. 30. 03. 2023 22/2023 - 31/2023 Zápisnica z 3. zasadnutia
2. 20. 02. 2023 13/2023 - 21/2023 Zápisnica z 2. zasadnutia
1. 26. 01. 2023 1/2023 - 12/2023 Zápisnica z 1. zasadnutia

 

  Dátum konania zasadnutia Číslo uznesenia Zápisnica
11 12. 12. 2022 88/2022 - 101/2022 Zápisnica z 11. zasadnutia
10. 21. 11. 2022 73/2022 - 87/2022 Zápisnica z 10. zasadnutia - ustanovujúce zasadnutie
9. 24. 10. 2022 70/2022 - 72/2022 Zápisnica z 9. zasadnutia
8. 17. 10. 2022 60/2022 - 69/2022 Zápisnica z 8. zasadnutia
7. 12. 09. 2022 54/2022 - 59/2022 Zápisnica zo 7. zasadnutia
6. 15. 08. 2022 45/2022 - 53/2022 Zápisnica zo 6. zasadnutia
5. 04. 07. 2022 36/2022 - 44/2022 Zápisnica z 5. zasadnutia
4. 23. 06. 2022 27/2022 - 35/2022 Zápisnica zo 4. zasadnutia
3. 12. 05. 2022 18/2022 - 26/2022 Zápisnica z 3. zasadnutia
2. 17. 03. 2022 10/2021 - 17/2022 Zápisnica z 2. zasadnutia
1. 18. 02. 2022 1/2022 - 9/2022 Zápisnica z 1. zasadnutia

 

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
Zápisnica
10. 10. 12. 2021 88/2021 - 94/2021 Zápisnica z 10. zasadnutia
9. 25. 11. 2021 76/2021 - 87/2021 Zápisnica z 9. zasadnutia
8. 29. 10. 2021 70/2021 - 75/2021 Zápisnica z 8. zasadnutia
7. 13. 10. 2021 65/2021 - 69/2021 Zápisnica zo 7. zasadnutia
6. 04. 10. 2021 58/2021 - 64/2021 Zápisnica zo 6. zasadnutia
5. 06. 09. 2021 44/2021 - 57/2021  Zápisnica z 5. zasadnutia
4. 25. 06. 2021
3. 07. 06. 2021
2. 03. 05. 2021
1. 22. 03. 2021

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
Zápisnica
videozáznam
10 14. 12. 2020 Zápisnica z 10. zasadnutia  
9 27. 10. 2020    
8 12. 10. 2020 Zápisnica z 8. zasadnutia  
7 24. 08. 2020 Zápisnica zo 7. zasadnutia  
6 03. 07. 2020 Zápisnica zo 6. zasadnutia  
5 11. 06. 2020 Zápisnica z 5. zasadnutia  
4 04. 05. 2020 Zápisnica zo 4. zasadnutia
 
3 06. 04. 2020 Zápisnica z 3. zasadnutia  
2 09. 03. 2020 Zápisnica z 2. zasadnutia  
1 30. 01. 2020 Zápisnica z 1. zasadnutia  

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
 15 13. 12. 2019 106/2019 - 112/2019
 14 04. 12. 2019 96/2019 - 105/2019
 13 18. 11. 2019 90/2019 - 95/2019
 12 21. 10. 2019 87/2019 - 89/2019
 11 17. 10. 2019 72/2019 - 86/2019
 10 05. 09. 2019 64/2019 - 71/2019
 9 08. 08. 2019 61/2019 - 63/2019
 8 23. 07. 2019 58/2019 - 60/2019
 7 27. 06. 2019 48/2019 - 57/2019
 6 13. 06. 2019 37/2019 - 47/2019
 5 09. 05. 2019 30/2019 - 36/2019
 4 15. 04. 2019 26/2019 - 29/2019
 3 05. 04. 2019 20/2019 - 25/2019
 2 04. 03. 2019 12/2019 - 19/2019
 1 15. 02. 2019 1/2019 - 11/2019

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
15 14. 12. 2018 97 - 108/2018
14 03. 12. 2018 95 - 96/2018
13 26. 11. 2018 82 - 94/2018
12 29. 10. 2018 78 - 81/2018
11 21. 10. 2018 74 - 77/2018
10 08. 10. 2018 66 - 73/2018
9 17. 09. 2018 65/2018
8 20. 08. 2018 57 - 64/2018
7 24. 07. 2018 52 - 56/2018
6 22. 06. 2018 44 - 51/2018
5 23. 05. 2018 32 - 43/2018
4 25. 04. 2018 16 - 28/2018
3 23. 03. 2018 16 - 28/2018
2 29. 01. 2018 9 - 15/2018
1 15. 01. 2018 1 - 8/2018

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
17 16. 12. 2013 97/2013 - 105/2013
16 02. 12. 2013 90/2013 - 96/2013
15 15. 11. 2013 86/2013 - 89/2013
14 28. 10. 2013 82/2013 - 85/2013
13 09. 10. 2013 78/2013 - 81/2013
12 30. 09. 2013 74/2013 - 77/2013
11 20. 09. 2013 62/2013 - 73/2013
10 19. 08. 2013 59/2013 - 61/2013
9 25. 07. 2013 55/2013 - 58/2013
8 28. 06. 2013 46/2013 - 54/2013
7 31. 05. 2013 42/2013 - 45/2013
6 17. 05. 2013 36/2013 - 41/2013
5 03. 05. 2013 30/2013 - 35/2013
4 15. 04. 2013 23/2013 - 29/2013
3 11. 03. 2013 11/2013 - 22/2013
2 11. 02. 2013 8/2013 - 10/2013
1 14. 01. 2013 1/2013 - 7/2013

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
16 14. 12. 2012 87/2012 - 97/2012
15 23. 11. 2012 83/2012 - 86/2012
14 12. 11. 2012 75/2012 - 82/2012
13 12. 10. 2012 73/2012 - 74/2012
12 03. 10. 2012 72/2012
11 24. 09. 2012 65/2012- 71/2012
10 07. 09. 2012 54/2012- 64/2012
9 17. 07. 2012 53/2012
8 15. 07. 2012 52/2012
7 25. 06. 2012 44/2012 - 51/2012
6 01. 06. 2012 33/2012 - 43/2012
5 27. 04. 2012 26/2012 - 32/2012
4 30. 03. 2012 22/2012 - 25/2012
3 16. 03. 2012 15/2012 - 21/2012
2 24. 02. 2012 11/2012 - 14/2012
1 27. 01. 2012 01/2012 - 10/2012

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
15 16. 12. 2016 68 - 72/2016
14 01. 12. 2016 62 - 67/2016
13 10. 11. 2016 53 - 61/2016
12 10. 10. 2016 49 - 52/2016
11 23. 09. 2016 47 - 48/2016
10 14. 09. 2016 44 - 46/2016
9 25. 08. 2016 42 - 43/2016
8 12. 08. 2016 38 - 41/2016
7 30. 06. 2016 35 - 37/2016
6 13. 06. 2016 27 - 34/2016
5 28. 04. 2016 22 - 26/2016
4 30. 03. 2016 14 - 21/2016
3 15. 03. 2016 11 - 13/2016
2 07. 03. 2016 6 - 10/2016
1 18. 01. 2016 1 - 5/2016

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
16 16. 12. 2011 89/2011 - 96/2011
15 02. 12. 2011 79/2011 - 88/2011
14 04. 11. 2011 71/2011 - 78/2011
13 29. 09. 2011 64/2011 - 70/2011
12 19. 09. 2011 60/2011 - 63/2011
11 07. 09. 2011 53/2011 - 59/2011
10 18. 07. 2011 51/2011 - 52/2011
9 30. 06. 2011 47/2011 - 50/2011
8 13. 06. 2011 41/2011 - 46/2011
7 16. 05. 2011 35/2011 - 40/2011
6 28. 04. 2011 32/2011 - 34/2011
5 01. 04. 2011 25/2011 - 31/2011
4 28. 02. 2011 21/2011 - 24/2011
3 07. 02. 2011 19/2011 - 20/2011
2 24. 01. 2011 10/2011 - 18/2011
1 20. 12. 2010 1/2011 - 9/2011

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
14 19. 11. 2010 92/2010 - 94/2010
13 03. 11. 2010 79/2010 - 91/2010
12 27. 09. 2010 71/2010 - 78/2010
11 27. 08. 2010 70/2010
10 19. 08. 2010 66/2010 - 69/2010
9 27. 07. 2010 60/2010 - 65/2010
8 16. 07. 2010 50/2010 - 59/2010
7 24. 06. 2010 44/2010 - 49/2010
6 31. 05. 2010 36/2010 - 43/2010
5 30. 04. 2010 35/2010
4 26. 04. 2010 20/2010 - 34/2010
3 01. 03. 2010 14/2010 - 19/2010
2 02. 02. 2010 12/2010 - 13/2010
1 28. 01. 2010 1/2010 - 11/2010

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
13 19. 12. 2014 21 - 23/2014 - 2015
12 15. 12. 2014 16 - 20/2014 - 2015
11 01. 12. 2014 1 - 15/2014 - 2015
10 31. 10. 2014 56 - 62/2014
9 23. 09. 2014 55/2014
8 04. 09. 2014 51/2014 - 54/2014
7 14. 08. 2014 41/2014 - 50/2014
6 26. 06. 2014 32/2014 - 40/2014
5 30. 05. 2014 23/2014 - 31/2014
4 05. 05. 2014 20/2014 - 22/2014
3 31. 03. 2014 14/2014 - 19/2014
2 27. 02. 2014 9/2014 - 13/2014
1 27. 01. 2014 1/2014 - 8/2014

 
Dátum konania zasadnutia
Číslo uznesenia
20 30. 12. 2009 84/2009 - 88/2009
19 11. 12. 2009 73/2009 - 83/2009
18 03. 12. 2009 72/2009
17 16. 11. 2009 71/2009
16
06. 11. 2009
15
02. 11. 2009
14
16. 10. 2009
13
08. 10. 2009
12 28. 09. 2009 55/2009 - 60/2009
11 14. 09. 2009 51/2009 - 54/2009
10 31. 08. 2009 43/2009 - 50/2009
9 03. 08. 2009 40/2009 - 42/2009
8 06. 07. 2009 39/2009
7 29. 06. 2009 35/2009 - 38/2009
6
28. 05. 2009
5
17. 04. 2009
4
30. 03. 2009
3
13. 03. 2009
2 30. 01. 2009 9/2009 - 11/2009
1 19. 01. 2009 1/2009 - 8/2009

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

 • Posledná aktualizácia nedeľa 16 jún 2024, 19:17:19.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.