Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Opatrovateľská služba

Opatrovateľská starostlivosť

Vedúca Zariadenia opatrovateľskej služby:

Mgr. Mária Vieriková

Telefón:

+421 44 4396442, 0950 504 659

 

Zoznam žiadateľov o sociálnu službu

Obec Liptovská Osada týmto oznamuje občanom, ktorým sa dovážajú obedy zo Zariadenia opatrovateľskej služby, že lístky na obed im už nebude kupovať opatrovateľka, ale lístky si občania kúpia osobne, alebo prostredníctvom detí, príbuzných, či susedov priamo v Zariadení opatrovateľskej služby v utorky a štvrtky. Úhrady za donášku stravy si budú robiť osobne, alebo prostredníctvom svojich detí a príbuzných do pokladne obecného úradu po zrátaní počtu donášok opatrovateľkou. O výške úhrady Vám bude vystavený lístok s konečnou sumou. Úhradu je potrebné vykonať do 12 dňa v nasledujúcom mesiaci.
Ďalej upozorňujeme na to, že donáška sa bude vykonávať spôsobom, že čistý podpísaný obedár bude pripravený pri vchode do domu s lístkom, kde bude napísané meno a dátum ďalšieho obedu. Pri objednaní dvoch obedov budú pripravené dva obedáre a dva lístky podpísané s dátumom, kedy požadujú obed. Na jeden pracovný deň sa objednáva jeden obed na 1 osobu, maximálne ale 2 obedy na deň a osobu.
Toto opatrenie sa prijíma po zhodnotení efektívnosti práce obecným zastupiteľstvom a z dôvodu zefektívnenia roznášky obedov a skrátenia rozvozného času a z dôvodu, že donášková služba nemá v náplni práce výber financií, ani hmotnú zodpovednosť za prijaté platby.

Umiestňovanie prestarlých obyvateľov v zariadeniach sociálnej starostlivosti je čoraz náročnejšie. Kompetencie v tejto oblasti budú spočívať čoraz viac na samosprávnych orgánoch obce. Bude potrebné hľadať možnosti a východiská a zabezpečenia služieb pre občanov odkázaných na pomoc.

Starostlivosť o občanov v dôchodkovom veku v súčasnosti pozostáva zo zabezpečenia opatrovateľskej služby. V Liptovskej Osade sa nachádza zariadenie opatrovateľskej služby „Nádej“ s lôžkovou časťou a kapacitou 15 lôžok. Zariadenie je situované ako charitatívna stavba vedľa kostola v centre obce. Zariadenie slúži okrem vlastnej obce i pre spádovú oblasť Liptovská Lúžna a Liptovské Revúce. V zariadení opatrovateľskej služby sú zriadené i priestory pre Klub dôchodcov.

Obec Liptovská Osada okrem poskytovania opatrovateľskej služby v Zariadení opatrovateľskej služby – Nádej, zabezpečuje podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách - opatrovateľskú službu priamo v byte, prednostne pre tých občanov, ktorí majú trvalý pobyt na území obce a ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby.

Podrobnosti o spôsobe poskytovania opatrovateľskej služby, o spôsobe platenia úhrad za túto službu upravuje Všeobecne záväzné nariadenia obce č. 4/2019.

Na objasnenie postupu konania pre získanie rozhodnutia o opatrovateľskej službe uvádzame v bodoch jednotlivé kroky:

1. Na Obec Liptovská Osada občan podá žiadosť o poskytovanie opatrovateľskej služby.

2. K žiadosti sa pripojí :

- potvrdenie o príjme občana, alebo spoločne posudzovaných osôb
- posudok posudkového lekára ( informácie na obecnom úrade)

Na základe posúdenia sociálnou komisiou a posudkovým lekárom Obec vydá rozhodnutie o opatrovateľskej službe, ktorá sa bude poskytovať na základe zmluvy medzi obcou a občanom.

Opatrovateľská služba sa nemôže poskytovať občanovi, na ktorého je vyplácaný príspevok za opatrovanie, alebo využíva asistenčnú službu.

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia streda 28 september 2022, 21:04:27.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.