Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Matrika

Matričný úrad

 Vedúca oddelenia matriky Mgr. Monika Matušíková
Telefón: +421 44 4396204
 Úradné dni na matričnom úrade pre obec Liptovská Osada:
Pondelok: 7.00 - 15.00
Utorok: neúradný deň
Streda: 7.00 - 17.00
Štvrtok: 7.00 - 15.00
Piatok: neúradný deň
Obedná prestávka: 11.45 - 12.45
 Náplň práce matriky:
 • vedenie matričných záznamov od 10/1896
 • vydávanie sobášnych listov
 • vydávanie úmrtných listov
 • zápisy o narodení, sobáši, rozvode manželstva
 • uznávanie otcovstva
 • prijímanie žiadostí do osobitnej matriky
 Zápis narodenia dieťaťa

Na zápis narodenia dieťaťa do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta narodenia. Matrika vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa.
Potrebné je predložiť:

dieťa narodené v platnom manželstve (vybavuje spravidla otec dieťaťa):

 • občiansky preukaz rodičov,
 • sobášny list

dieťa narodené slobodnej matke :

 • občiansky preukaz matky (v prípade, že otcovstvo nebude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),
 • občiansky preukaz a prítomnosť obidvoch rodičov (v prípade, že otcovstvo bude určené súhlasným vyhlásením rodičov na matrike),

  dieťa narodené rozvedenej matke:

  • právoplatný rozsudok o rozvode,
  • občiansky preukaz,

  dieťa narodené vdove:

  • sobášny list,
  • úmrtný list zosnulého manžela,
  • občiansky preukaz.

  Poplatky: bez poplatku.

  Rodičia ešte nenarodeného dieťaťa môžu ešte pred narodením dieťaťa spísať zápisnicu o uznaní otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ale už počatému, súhlasným vyhlásením rodičov a tiež sa dohodnú na používaní priezviska dieťaťa, a to v mieste bydliska otca, alebo matky.

  Vybavuje: matrikárka Mgr.Monika Matušíková

  Doba vybavenia: na počkanie

 Úmrtie

Na zápis úmrtia do matriky je príslušný matričný úrad podľa miesta úmrtia, nie podľa trvalého pobytu.

Potrebné je predložiť:

 • 2x list originál o prehliadke mŕtveho potvrdené prehliadajúcim a ošetrujúcim lekárom, občiansky preukaz zosnulého

Poplatky: bez poplatku.

Vybavuje: matrikárka Mgr. Monika Matušíková

Doba vybavenia: na počkanie (vydaný bude Úmrtný list, žiadosť o pohrebné)

 Uzavretie manželstva

Na uzavretie civilného sobáša je príslušný matričný úrad podľa trvalého bydliska jedného zo snúbencov . Pri predkladaní žiadosti o uzavretie manželstva musia byť na matričnom úrade prítomní obidvaja snúbenci, ktorí žiadosť podpisujú.

Manželstvo môže byť uzavreté aj na inom matričnom úrade. Príslušným matričným úradom na spísanie žiadosti a vystavenie povolenia na uzavretie manželstva na inom matričnom úrade je matričný úrad podľa trvalého pobytu jedného zo snúbencov. Úkon je spoplatnený(viď tabuľka dolu)

Pri cirkevnom sobáši sa žiadosť o uzavretie manželstva podáva na matričnom úrade podľa sídla farského úradu , tento matričný úrad vystaví aj sobášny list.

Žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na predpísanom tlačive, ktoré Vám na požiadanie vydá matrikárka. K žiadosti je potrebné pripojiť:

 • rodné listy snúbencov,
 • platné občianske preukazy,
 • právoplatné rozhodnutie okresného súdu o rozvode manželstva (u rozvedených),
 • úmrtný list (u ovdovelých),
 • právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo (u maloletých od 16 do 18 rokov)
 • cudzinci predložia všetky uvedené doklady s prekladom do slovenského jazyka (prípadne aj s vyšším overením tzv. apostillou) a doklad o právnej spôsobilosti na uzavretie manželstva, ak štát toto vydáva, prípadne čestným vyhlásením overeným u notára.

Poplatky:

 • 20 € - povolenie uzatvoriť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
 • 20 € - uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky
 • 20 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby
 • 70 € - povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti
 • 35 € - povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami
 • 70 € - uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom
 • 200 € - uzavretie manželstva medzi cudzincami
 • 200 € - uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

Vybavuje: matrikárka Mgr. Monika Matušíková

Doba vybavenia: (podľa doložených potrebných príloh) bude vyhotovená žiadosť, po vykonaní obradu bude vydaný sobášny list

Je potrebné vyhradiť si potrebný čas na vybavenie všetkých dokumentov (hlavne čo sa týka cudzincov)

 Vydanie druhopisu matričných dokladov

Výpis z matričných kníh, tzv. druhopis, je možné vydať na požiadanie osobe, ktorej sa matričná udalosť dotýka alebo rodinnému príslušníkovi.

Druhopisy z matričných dokladov môžete získať na našom matričnom úrade aj v tom prípade, že sa udalosť stala na inom matričnom úrade. V rámci CISMA Vám tieto doklady môžeme poskytnúť.

Potrebné je predložiť: občiansky preukaz.

Poplatky: 5 €

Vybavuje: matrikárka Mgr. Monika Matušíková

Doba vybavenia: na počkanie, v prípade vyžiadania matričných dokladov z iného matričného úradu sa môže doba predlžiť do vybavenia avíza nami podaného.

 Zmena priezviska po rozvode

Do 3 mesiacov od právoplatného rozhodnutia súdu sa zmena priezviska urobí bez poplatku na matričnom úrade podľa miesta uzavretia manželstva. Po 3 mesiacoch sa môže urobiť zmena priezviska za poplatok na Obvodnom úrade v Ružomberku

 • žiadosť,
 • platný občiansky preukaz,
 • sobášny list,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode (s vyznačením právoplatnosti)

Poplatky: bez poplatku.

 Ostatné poplatky
Nahliadnutie do matriky (jeden zväzok) 2 €
Žiadosť o zápis matričnej udalosti do osobitnej matriky 10 €
Osvedčovanie (nematričný úkon) podpis 2 € listina 1 strana 2 €
Odpis, fotokópia úradnej listiny, písomné informácie úradných záznamov, zo spisov 2 €

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

 • Posledná aktualizácia nedeľa 14 júl 2024, 23:18:38.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.