Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce

Starosta obce

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom
 
Ing. Róbert Kuz...

Ing. Róber Kuzma, starosta obce
Vek: narodený v roku 1969, ženatý, 2 deti

Vzdelanie: VŠLD Zvolen - lesnícka fakulta

 

Ročné zúčtovanie dane starostu obce za rok 2022

Majetkové priznanie starostu obce Liptovská Osada za rok 2022

Volebný program na volebné obdobie rokov 2022-2026

 • NÁMESTIE OBCE

V lokalite pred obecným úradom obec zrealizuje vybudovanie námestia, ktoré bude pozostávať z vydláždených plôch kombinovaných s okrasnými drevinami a zeleňou, ktoré budú doplnené oddychovými prvkami.     

 • POKRAČOVANIE V REKONŠTRUKCII KOSTOLA NA NÁMESTÍ OBCE

Po zrealizovaní obnovy fasády veže kostola a náteru strechy bude obec pokračovať v obnove fasády lode a rekonštrukcii interiéru objektu a interiéru veže.  

 • KOMPLEXNÉ VYRIEŠENIE PROBLÉMU ZATÁPANIA LOKALITY RADOVIEK

Problém vytápania Radoviek v čase prudkých nárazových lejakov  bude obec riešiť vybudovaním retenčnej nádrže a presmerovaním potôčka tečúceho z Dlhých severne od radovej zástavby.  

 • POKRAČOVANIE V ODKANALIZOVANÍ OBCE

Obec bude pokračovať v spolupráci so správcom kanalizácie Vodárenskou spoločnosťou  Ružomberok a.s. pri budovaní ďalších kanalizačných stôk. Po vybudovaní kanalizácie na konkrétnej ulici obec zrealizuje položenie nového asfaltového koberca.

 • MODERNIZÁCIA A ROZŠÍRENIE MIESTNEHO ROZHLASU

Obec zabezpečí výmenu rozhlasových reproduktorov, ktoré budú nainštalované na stĺpoch elektrického vedenia. Miestny rozhlas bude rozšírený na uliciach – „Krivý kút“ a „IBV Pod Žiarom“. Pôvodné stĺpy miestneho rozhlasu budú z pozemkov odstránené. 

 • POLOŽENIÉ ASFALTOVÉHO KOBERCA NA MIESTNU KOMUNIKÁCIU „ POD ŽIAROM“

Cieľom tejto investičnej akcie je zvýšiť kvalitu panelovej miestnej komunikácie na ulici  „IBV Pod Žiarom“  položením asfaltového koberca o hrúbke 5 cm.

 • POLOŽENIE NOVÉHO ASFALTOVÉHO KOBERCA NA ULICI 1. MÁJA
 • REKONŠTRUKCIA OPLOTENIA NA STAROM CINTORÍNE , VYBUDOVANIE PRÍSTUPOVÉHO CHODNÍKA A URNOVÉHO HÁJA

V roku 2021 obec sprístupnila severovýchodnú časť starého cintorína. Ďalej bude pokračovať v rekonštrukcii oplotenia, výmeny brány, vybudovaním chodníka k urnovému háju, ktorý bude situovaný v juhozápadnej časti cintorína.  

 • MODERNIZÁCIA ČASTI ULICE OD RÍMSKOKATOLÍCKEHO KOSTOLA PO OBECNÝ ÚRAD

Po ukončení v súčasnosti prebiehajúcej výstavby kanalizácie od budovy pošty po obecný úrad obec zrealizuje vybudovanie chodníka a to od fary po ľavej strane okolo budovy pošty až po Korytnickú ulicu. Následne obec na odkanalizovanej ulici zrealizuje položenie asfaltového koberca.

 • IBV ZA TURŇOU

Obec zabezpečila vypracovanie projektových dokumentácií potrebných na vydanie územných a stavebných povolení na vybudovanie inžinierskych sietí v plánovanej IBV Za Túrňou. Na základe právoplatných stavebných povolení obec požiada správcov inžinierskych sietí o zaradenie výstavby sietí do ich investičných programov.

 • MODERNIZÁCIA AUTOCAMPINGU LIPTOVSKÁ OSADA

Sprístupnenie časti autocampingu pre verejnosť obec zabezpečí rekonštrukciou západnej časti prízemia objektu s cieľom možnosti usporiadavania menších spoločensko-rodinných udalostí.

 • POKRAČOVANIE V REKONŠTRUKCII ZDRAVOTNÉHO STREDISKA

Obec bude pokračovať v rekonštrukcii zdravotného strediska vybudovaním výťahu pre imobilné osoby a modernizáciou sociálnych zariadení.

 • REKONŠTRUKCIA SOCIÁLNCH ZARIADENÍ MALEJ SÁLY KULTURNÉHO DOMU A  NAPOJENIE OBJEKTU NA KANALIZÁCIU
 • VYZNAČENIE KRIŽOVATIEK V OBCI DOPRAVNÝMI ZNAČKAMI
 • PODPORA ROZŠIROVANIA OPTICKEJ SIETE V OBCI
 • PODPORA VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍCH, ŠPORTOVÝCH A KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝCH ZLOŽIEK PÔSOBIACICH V OBCI

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

 • Posledná aktualizácia nedeľa 21 apríl 2024, 18:10:23.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.