Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce

Starosta obce

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom
 
Ing. Róbert Kuz...

Ing. Róber Kuzma, starosta obce
Vek: narodený v roku 1969, ženatý, 2 deti

Vzdelanie: VŠLD Zvolen - lesnícka fakulta

 Volebný program

A: Sociálna oblasť

 • Ukončenie prestavby zdravotného strediska
 • Zvýšenie estetickej a  funkčnej hodnoty ordinácií lekárov a  sociálnych zariadení zdravotného strediska
 • Úprava okolia a vybudovanie detského ihriska na obecnom pozemku vedľa zdravotného strediska
 • Ďalší rozvoj bytového fondu obce výstavbou obecných nájomných bytov
 • Zvýšenie kvality vybavenia priestorov MO klubu dôchodcov a zabezpečovanie náučných prednášok

B: Oblasť životného prostredia

 • Ukončenie stavby individuálnej bytovej výstavby v lokalite „Pod Žiarom“ vybudovaním verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a asfaltovej miestnej komunikácie
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce výmenou starých, neekonomických svietidiel za nové úsporné s cieľom osvetľovať ulice po celú noc
 • Vyasfaltovanie prašných ulíc obce - Krivý kút, Pod Poľanou atď.
 • Generálna rekonštrukcia strechy a fasády budovy čističky odpadových vôd pri základnej škole
 • Úprava okolia domu smútku položením zámkovej dlažby a inštaláciou oplotenia
 • Podpora úsilia vodárenskej spoločnosti pri získavaní finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizácie na odvod splaškových vôd
 • Skultúrnenie niektorých neudržiavaných obecných pozemkov v intraviláne obce

C: Oblasť kultúrneho rozvoja, turistiky a športu

 • Zlepšenie poskytovania služieb v miestnej knižnici inštalovaním počítačov pripojených na internet
 • Ukončenie tvorby WEB stránky obce – www.liptovskaosada.com
 • Získanie finančných prostriedkov na zvýšenie štandardu ubytovania v budove autocampingu

 

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

 • Posledná aktualizácia pondelok 23 január 2023, 20:43:17.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.