Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Birmovka 2021

Birmovka2021

Birmovné náuky
Zoznam birmovancov

Základné modlitby a pravdy

OTČE NÁŠ - modlitba Pána
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi! Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

ANJELSKÉ POZDRAVENIE
Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych teraz i v hodinu smrti našej. Amen

VERÍM V BOHA
Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný; zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

CHVÁLA NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky i na veky vekov.  AmenANJEL PÁNAAnjel Pána zvestoval Panne Márii.
R/. A ona počala z Ducha Svätého. Zdravas', Mária...
Hl'a, služobnica Pána.
R/. Nech sa mi stane podľa tvojho slova. Zdravas', Mária...
A Slovo sa telom stalo.
R/. A prebývalo medzi nami. Zdravas', Mária.
Oroduj za nás, svätá Božia Rodička.
R/. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom; prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

ŠESŤ HLAVNÝCH PRÁVD

1. Boh je len jeden.
2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.
3. Boží Syn sa stal človekom, aby nás vykúpil.
4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.
5. Duša človeka je nesmrteľná.
6. Božia milosť je na spásu potrebná.

DESATORO BOŽÍCH PRIKÁZANÍ

1. Ja som Pán, tvoj Boh! Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal.
2. Nevezmeš Božie meno nadarmo.
3. Pamätaj, že máš svätiť sviatočné dni.
4. Cti svojho otca a svoju matku.
5. Nezabiješ.
6. Nezosmilníš.
7. Nepokradneš.
8. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu.
9. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho.
10. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho.

PÄTORO CIRKEVNÝCH PRIKÁZANÍ

 1. V nedeľu a v prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši.
 2. Zachovávať prikázané dni pokánia.
 3. Aspoň raz v roku sa vyspovedať a vo Veľkonočnom období prijať Oltárnu sviatosť.
 4. Uzatvárať manželstvo pred tvárou Cirkvi.
 5. Podporovať cirkevné ustanovizne.

SEDEM SVIATOSTÍ

 1. Krst.
 2. Birmovanie.
 3. Eucharistia.
 4. Pokánie.
 5. Pomazanie chorých.
 6. Posvätná vysviacka.
 7. Manželstvo.
SEDEM DAROV DUCHA SVÄTÉHO
 1. Dar múdrosti.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar rady.
 4. Dar sily.
 5. Dar poznania.
 6. Dar nábožnosti.
 7. Dar bázne voči Bohu.
SKUTKY TELESNÉHO MILOSRDENSTVA
 1. Dávať jesť hladným.
 2. Dávať pif smädným.
 3. Prichýliť pocestných.
 4. Odievať nahých.
 5. Navštevovať chorých.
 6. Poskytovať pomoc väzňom.
 7. Pochovávať mŕtvych.
SKUTKY DUCHOVNEHO MILOSRDENSTVA
 1. Napomínať hriešnikov.
 2. Poúčať nevedomých.
 3. Dobre radiť pochybujúcim.
 4. Tešiť zarmútených.
 5. Trpezlivo znášať krivdu.
 6. Odpúšťať ubližujúcim.
 7. Modliť sa za živých a mŕtvych.
SEDEM HLAVNÝCH HRIECHOV
 1. Pýcha.
 2. Lakomstvo.
 3. Smilstvo.
 4. Závisť.
 5. Obžerstvo.
 6. Hnev.
 7. Lenivosť.
ŠESŤ HRIECHOV PROTI DUCHU SVÄTÉMU
 1. Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
 2. Zúfať napriek Božiemu milosrdenstvu.
 3. Odporovať poznanej kresťanskej pravde.
 4. Závidieť blížnemu Božiu milosť.
 5. Zatvrdzovať si srdce proti spasiteľnému napomenutiu.
 6. Tvrdošijne zotrvávať v nekajúcnosti.
DEVÄŤ CUDZÍCH HRIECHOV
 1. Dávať iným radu na hriech.
 2. Povzbudzovať iných na hriech.
 3. Iným kázať hrešiť.
 4. Súhlasiť s hriechom iných.
 5. Pomáhať pri hriechu iných.
 6. Mlčať pri hriechu iných.
 7. Zastávať hriechy iných.
 8. Netrestať hriechy iných.
 9. Chváliť hriechy iných.
Tajomstvá radostného ruženca
 1. Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala
 2. Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila
 3. Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila
 4. Ktorého si, Panna, v chráme obetovala
 5. Ktorého si, Panna, v chráme našla
Tajomstvá bolestného ruženca
 1. Ktorý sa pre nás krvou potil
 2. Ktorý bol pre nás bičovaný
 3. ktorý bol pre nás tŕním korunovaný
 4. Ktorý pre nás kríž niesol
 5. Ktorý bol pre nás ukrižovaný
Tajomstvá slávnostného ruženca
 1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych
 2. Ktorý slávne vystúpil do neba
 3. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého
 4. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba
 5. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval

Tajomstvá ruženca Svetla

 1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne
 2. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne
 3. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie
 4. Ktorý sa premenil na hore Tábor
 5. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť

Prikázané sviatky

 1. Panny Márie Bohorodičky
 2. Zjavenie Pána 
 3. Nanebovstúpenie Pána
 4. Najsvätejšie Kristovho Tela a Krvi - Božieho Tela a Krvi
 5. Sv. Petra a Pavla
 6. Nanebovzatie Panny Márie 
 7. Všetkých svätých
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
 9. Narodenie Ježiša Krista – Vianoce

Do neba volajúce hriechy

 1. Úmyselná   vražda
 2. Sužovanie chudobných, vdov a sirôt
 3. Zadržiavanie alebo skracovanie zaslúženej mzdy

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

 • Posledná aktualizácia streda 12 jún 2024, 20:48:56.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.