Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Investičné akcie

Rok 2017

Asanácia budovy bývalej fary Cirkvi československej husitskej

Obec získala na základe kúpnej zmluvy podpísanej medzi predávajúcim Cirkvou československou husitskou a Obcou Liptovská Osada nehnuteľnosť – kostol a faru s prislúchajúcimi pozemkami. Asanáciou budovy fary obec vytvára predpoklady na vybudovanie námestia obce s príslušenstvom. Po ukončení akcie bola budova vymazaná z evidencie katastra nehnuteľností . Celkové náklady čerpané v roku 2017: 6 000 .- € / vlastné zdroje obce /.

Asanácia budovy...
Asanácia budovy...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho domu / zateplenie objektu/

Obec začala v mesiaci august 2017 s realizáciou zateplenia vonkajších obvodových stien celej budovy obecného úradu a kultúrneho domu. Celá budova a sokel bola zateplená fasádnym polystyrénom, alebo tvrdeným polystyrénom o celkovej hrúbke 160 mm. Práce boli ukončené v polovici mesiace november 2017. Celkové náklady : 73 000.- € /z toho 69 000 .-€ environmentálny fond, 4 000.- € vlastné zdroje obce /.

Zníženie energe...
Zníženie energe...

Modernizácia interiéru priestorov bývalej kinosály

S modernizáciou priestorov bývalej kinosály obce začala na základe stavebného povolenia v mesiaci marec 2016. Počas realizácie prác bola vymenená elektroinštalácia, vodoinštalácia, vnútorné omietky, vytvorené boli nové toalety, keramické podlahy. Strop a podlahy objektu boli zateplené. Vykurovanie zabezpečujú tepelné čerpadlá a elektrické podlahové kúrenie. Vetranie priestorov je riešené s rekuperáciou tepla. Vymenené boli okenné výplne a dvere. Celý objekt bol napojený na novú elektrickú a vodovodnú prípojku. Zakúpený bol nový inventár / stoličky , stoly, nerezové zariadenie do výdajne jedál, skladové regály / Celkové náklady čerpané v roku 2017: 93 000 .- € / vlastné zdroje obce /.

Modernizácia in...
Modernizácia in...
Modernizácia in...
Modernizácia in...
Modernizácia in...
Modernizácia in...

Asanácia budovy bývalej čističky odpadových vôd

Čistiareň odpadových vôd, ktorá v minulosti slúžila na odkanalizovanie základnej školy s materskou školou a obecnej nájomnej bytovky bola v roku 2014 vyradená z prevádzky, pretože základná škola a bytovka boli napojené na skupinovú kanalizáciu. Budova čističky v havarijnom stave bola asanovaná a pozemok bol zrekultivovaný a je pripravovaný na realizáciu II. etapy detského ihriska pri základnej škole. Celkové náklady čerpané v roku 2017: 1 500 .- € / vlastné zdroje obce /.

Asanácia budovy...
Asanácia budovy...

Rekonštrukcia historického pamätníka Hiadeľské sedlo – Korytnica

Rekonštrukcia pamätníka sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike. Pamätník bol očistený od machu, a zvetranej sute, demontovaná bola pamätná tabuľa a vyrobená nová, pamätník bol vyškárovaný, zakrytý strieškou proti zatekaniu. Na oddych okoloidúcich bola vyrobená a osadená drevená lavička a upravené bolo okolie. Celkové náklady čerpané v roku 2017: 1 500 .- € / 1 000.-€ dotácia z Veľvyslanectva Ruskej federácie , 500.- € vlastné zdroje obce /. Otvorenie pamätníka sa uskutočnilo za účasti členov Miestnej organizácie SZPB v Liptovskej Osade v mesiaci máj 2017.

Rekonštrukcia h...
Rekonštrukcia h...

Detské ihrisko pri základnej škole s materskou školou I. etapa

Detské ihrisko pri základnej škole bolo vybudované na zrekultivovanom pozemku parcelné číslo KN C 683, k.ú. Liptovská Osada. Bude slúžiť predovšetkým pre deti navštevujúce materskú školu. Realizácia II. etapy je naplánovaná na rok 2019 na pozemku pri základnej škole, ktorý sa uvoľnil po asanácii bývalej čističky odpadových vôd. Celkové náklady čerpané v roku 2017: 13 000 .- € / 10 000.-€ dotácia z výjazdového rokovania vlády, 3 000.- € vlastné zdroje obce. V roku 2018 obec zrealizovala oplotenie zrekultivovaného pozemku .

Detské ihrisko ...
Detské ihrisko ...
Detské ihrisko ...
Detské ihrisko ...

Výmena vchodových dverí zdravotného strediska a okien na telocvični

Výmena vchodový...
Výmena vchodový...

Rekonštrukcia a automatizácia vykurovania v zariadení opatrovateľskej službe

Rekonštrukciu a automatizáciu vykurovania obce zabezpečila z dôvodu zvýšenia tepelného komfortu klientov zariadenia . Do kotolne objektu bol zamontovaný automatický kotol spaľujúci ekohrášok, ktorý udržiava rovnakú teplotu v zariadení počas 24 hodín. Celkové náklady čerpané v roku 2017: 7 000 .- € / vlastné zdroje obce /.

Rekonštrukcia a...

Uvedenie do života – Kniha - História školstva v Liptovskej Osade v historickej retrospektíve

História školstva : publikácia Ing. Viktora Húšťavu-Barúta a PhDr. Petra Víteka „ História školstva v Liptovskej Osade v historickej retrospektíve “. Publikácia bola uvedená do literárneho života dňa 28. marca 2017 práve na Deň učiteľov. Škola a učitelia tvoria pevné puto a základ vzdelania detí už od najútlejšieho veku. Všetkým učiteľom o ktorých sa v publikácii píše, ale aj tým súčasným, ktorí sa starajú o výchovu a vzdelanie našich detí patrí veľká vďaka. Zároveň ďakujeme autorom publikácie za priblíženie vzácnej histórie školstva . Získať tieto informácie bolo veľmi náročné, ale zároveň veľmi dôležité aj pre ďalšie generácie. Publikácia je dostupná na obecnom úrade v Liptovskej Osade.

Uvedenie do živ...
Uvedenie do živ...

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia streda 12 jún 2024, 20:48:56.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.