Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Starosta obce

Starosta je predstaveným a najvyšším výkonným orgánom obce. Volia ho obyvatelia obce v priamych voľbách na štyri roky. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca.

Funkcie starostu:

 • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
 • vykonáva obecnú správu
 • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo organizačným poriadkom obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu
 • je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom
 
Ing. Róbert Kuz...

Ing. Róber Kuzma, starosta obce
Vek: narodený v roku 1969, ženatý, 2 deti

Vzdelanie: VŠLD Zvolen - lesnícka fakulta

 Volebný program

A: Sociálna oblasť

 • Ukončenie prestavby zdravotného strediska
 • Zvýšenie estetickej a  funkčnej hodnoty ordinácií lekárov a  sociálnych zariadení zdravotného strediska
 • Úprava okolia a vybudovanie detského ihriska na obecnom pozemku vedľa zdravotného strediska
 • Ďalší rozvoj bytového fondu obce výstavbou obecných nájomných bytov
 • Zvýšenie kvality vybavenia priestorov MO klubu dôchodcov a zabezpečovanie náučných prednášok

B: Oblasť životného prostredia

 • Ukončenie stavby individuálnej bytovej výstavby v lokalite „Pod Žiarom“ vybudovaním verejného osvetlenia, miestneho rozhlasu a asfaltovej miestnej komunikácie
 • Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce výmenou starých, neekonomických svietidiel za nové úsporné s cieľom osvetľovať ulice po celú noc
 • Vyasfaltovanie prašných ulíc obce - Krivý kút, Pod Poľanou atď.
 • Generálna rekonštrukcia strechy a fasády budovy čističky odpadových vôd pri základnej škole
 • Úprava okolia domu smútku položením zámkovej dlažby a inštaláciou oplotenia
 • Podpora úsilia vodárenskej spoločnosti pri získavaní finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizácie na odvod splaškových vôd
 • Skultúrnenie niektorých neudržiavaných obecných pozemkov v intraviláne obce

C: Oblasť kultúrneho rozvoja, turistiky a športu

 • Zlepšenie poskytovania služieb v miestnej knižnici inštalovaním počítačov pripojených na internet
 • Ukončenie tvorby WEB stránky obce – www.liptovskaosada.com
 • Získanie finančných prostriedkov na zvýšenie štandardu ubytovania v budove autocampingu

 

Starostovia boli hlavnými predstaviteľmi obecnej samosprávy v celých dejinách Liptovskej Osady.

V najstaršom období sa cez nich uplatňoval mocenský systém feudalizmu. Volali sa richtári. Mali isté povinnosti voči hradnému pánovi Likavy a voči ostatným občanom isté práva. Starosta určoval plnenie poddanských povinností, vyberal dane a predstavoval aj súdnu moc, keď rozhodoval o sporoch (okrem prípadov vraždy, zbojstva a podpaľačstva, čo prislúchalo zemepánovi). Patril mu jeden, alebo dva lány nezdanenej pôdy (tzv. richtárskej). Richtárom mohol byť len schopný občan.

Nevieme, či v najstaršom období boli richtári volení, alebo určovaní zemepánom. Z ústneho podania vieme, že v ťažkých časoch richtárom nikto nechcel byť a preto ho určoval zemepán. Z dokladov vieme, že v 17. storočí to bývalo na dobu 1 roka.

Zo 17. storočia sa nám zachovali mená týchto richtárov: Juro Mác (1680), Ján Kuša (1681), Juro Martin Debnár - Šípka (1682), Juro Michaloviec (1683), Pavelka (1684), Martin Húšťava (1685), Juro Lačný (1686), Štefan Debnár - Šípka (1687), Ján Fukas (1688), Jakub Kubík (1689).

Od roku 1767 bol richtár volený občanmi a jeho poradcami bývali tzv. prísažní. O menách niektorých vieme len z niekoľkých zachovaných listín. Názov richtár potvrdili aj zákonné články 9/1836, 42/1870 a 22/1889. Z mien richtárov tejto doby možno uviesť Michala Húšťavu (1797), Matúša Krbaťu (1823), Ondra Janteka a Jána Húšťavu (1870). Ako prísažní sa spomínajú r. 1797 Adam Zázrivec, Matej Kolla a Ondrej Hancko, roku 1870 Jano Srpoň a Jano Koreň. Po roku 1889 sa volilo aj obecné zastupiteľstvo.

V rokoch 1897-1938 boli richtármi Ondrej Koreň ( 1897-99, jeho zástupcom, podrichtárom Ján Bugár), Štefan Srpoň l900-02, Pavol Šomega l903- 11 a 1915-18 (podrichtárom r. 1909-11 bol Tomáš Fukas v r. 1900- 1908 a Ján Maroš v r. 1909-11), Ján Maroš 1912- 14 a 1923-27 (podrichtárom v r. 1912-18 Juraj Michal, Jozef Rajčan 1919-23 Cyril Michal). Podrichtárom v r. 1923-27 a richtárom v r. 1927-38 bol krčmár Jozef Surovecký. Roku 1938 zvoleného richtára Juraja Bugára nepotvrdil zemský prezident. Po prevrate r. 1918 sa podľa zákona zmenil názov richtára na starostu.

V časoch 1. Slovenskej republiky bol stanovovaný z úradnej moci vládny komisár. Pre roky 1938-42 Ondrej Húšťava, pre roky 1942-45 Jozef Schubert.

Cez Slovenské národné povstanie a po 2. svetovej vojne boli ustanovené národné výbory. Kodifikované boli zákonom číslo 143/1949 Zb. a 69/1967 Zb. , podľa ktorých občania volili poslancov a ich počet bol stanovený podľa veľkosti obce, v prípade Liptovskej Osady na 30.. Podľa § 39 ods. (i) zákona z roku 1967 a novelizovaného zákona č. 157 z roku 1988 plénum národného výboru volilo predsedu a 11 členov rady MNV. Volebné obdobie bolo 5-ročné a zhodovalo sa s plánovacím obdobím rozvoja spoločnosti, tzv. päťročnicami.

Predsedami MNV boli: Edmund Tóth (v čase SNP), Florián Šípka (1945-46), Jozef Maroš (1946-50), Jozef Brtko (1950), Ján Droppa (1950-52), Ján Jozefko (1952-55), Metod Haluška (1955-60), Leo Kováč (196O-64), Peter Janičina (1964-81), Dominik Veselovský (1981-90). Predseda MNV bol teda volený nepriamo, poslancami MNV.

Od roku 1990 sa podľa Zákona o obecnom zriadení č. 369/90 volil opäť starosta a poslanci obecného zastupiteľstva samostatne. V rokoch 1990 až 2002 sa počet poslancov sa menil od 30 do 11, počet členov rady od 11 po 3. Starosta sa volil občanmi priamo.

Od roku 1991 na čele obce stáli títo starostovia:

Ing. Jaroslav Mrviš
1991
-
1994
Iveta Keroňová
1995
-
2002
2002
-
súčasný starosta

Literatúra: Šípka, E.: Vývoj politickej samosprávy Liptovskej Osady. Kronika obce

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

 • Posledná aktualizácia pondelok 08 august 2022, 17:06:29.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.