Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Investičné akcie

Rok 2020

Dom služieb – oprava strechy

Dom služieb je obecný objekt nachádzajúci sa na strategickom mieste pri cestách  I. a III. triedy v ktorom dlhodobo fungujú prevádzky kaderníctva, krajčírstva , kvetinárstva, včelárstva a potravín.  Obec začiatkom tohto roku pristúpila k celkovej obnove plochej  160 m 2 veľkej na mnohých  miestach zatekajúcej strechy natavením novej hydroizolačnej vrstvy Gemini FC s minerálnym posypom . Práce boli financované z rozpočtu obce. Nová krytina bola počas tohto roku už mnohokrát otestovaná a svoju funkciu spĺňa na 100%.

Odkanalizovanie budovy Zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov Liptovská Osada

V mesiaci február obec ako zriaďovateľ zabezpečila pripojenie budovy Zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre seniorov Liptovská Osada na centrálnu kanalizáciu v správe VSR a.s.  Zároveň bola odpojená a zrušená stará čistiareň odpadových vôd  nachádzajúca sa vedľa budovy zariadenia. Práce boli financované z rozpočtu obce.  Akciou sa umožnilo tiež pripojenie Rímskokatolíckeho kostola a fary k centrálnej kanalizácii.

Dokončenie II. etapy výstavby detského ihriska pri Základnej škole s materskou školou v Liptovskej Osade / ZŠ s MŠ /

 Počas mesiacov marec až máj bola ukončená II. etapa výstavby Detského ihriska pri ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade.  Na pozemku vedľa  základnej školy bolo nainštalované dodávateľom niekoľko nerezových hracích prvkov pre  deti II. stupňa / napr. otočná veža , šesťuholník, šmýkačka s hojdačkami atď.  /.  Na detskom ihrisku bola  vysadená okrasná zeleň  a dopadová plocha bola nasypaná bezpečným kamenivom  o výške 20 cm, pod ktorým bola uložená geotextília. Na voľnú plochu okolo hracích prvkov bola dovezená zemina,  plocha bola zatrávnená a osadená oddychovými lavičkami. Náklady v roku 2020 predstavovali 14 000 € a boli zaplatené z rozpočtu  obce. Celkové náklady na výstavbu I. etapy v roku 2019 a II. etapy detského Ihriska pri ZŠ s MŠ predstavovali 39 000 € .

Rekultivácia pozemku v lokalite Pod Poľanou

V mesiaci apríl obec spolufinancovala rekultiváciu pozemku o výmere približne 700 m2 v zastavanej lokalite obce „Pod Poľanou“. Pozemok  bol značne podmáčaný a znehodnocoval rodinné domy v tejto lokalite.  Predmetom prác bolo odvodnenie pozemku drenážnymi rúrami, dovoz hrubého štrku a rozplanírovanie  zeminy a jej zatrávnenie.

Odkanalizovanie rodinných domov  Sekaničky

Odkanalizovanie rodinných domov č.s. 290, 289, 288, 287, obec zrealizovala v mesiaci máj. Jednalo sa o úsek dlhý 40 m . Kanalizáciu bolo možné pripojiť na už existujúcu stoku „ A2“, ktorú v roku 2019 vybudovala VSR a.s.  V roku 2021 je naplánované vyasfaltovanie miestnej komunikácie tohto úseku.  

Vyasfaltovanie ulice Sekanice

Vodárenská spoločnosť Ružomberok  a.s. vybudovala v roku 2019 v obci Liptovská Osada na ulici Sekanice stoku „A2“ verejnej kanalizácie, čím sa podarilo odkanalizovať  celkom 44 rodinných domov.  Približne  jeden a pol roka od ukončenia kanalizačných prác vodárenskou spoločnosťou obec zabezpečila vyasfaltovanie celej šírky miestnej komunikácie Sekanice v dĺžke 480 m až po cestu III. triedy v smere na Liptovskú Lúžnu. Náklady v objeme 59 000  € boli uhradené z rozpočtu obce.

Vybudovanie oporného múru v Krivom kúte na toku Korytničanka

Po dohode s bývalým správcom toku Korytničanka Lesmi SR š.p. obec financovala  zvýšenie výšky oporného múru na toku v lokalite Krivý kút . Oporný múr bol betónovými  tvárnicami širokými 40 cm zvýšený o 40 cm v celkovej dĺžke 80 m a zlepší tak odolnosť lokality voči záplavovým  vlnám. 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice vnútro + časť strechy výmena, repas hasičskej motorovej striekačky / 5000 € /, IVECO z ministerstva vnútra

Ministerstvo vnútra  SR na základe žiadosti  schválilo obci dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice v čiastke 30 000.- €  Práce na rekonštrukcii začali v lete tohto roku a v zbrojnici je zrealizovaná výmena podláh, podpílenie objektu a odizolovanie proti vlhkosti, výmena okenných výplní, dverí, garážových vrát, úprava elektroinštalácie, vodoinštalácie, nové omietky a obklady. Spoluúčasť obce na projekte je 22% z celkových výdavkov 38 000.- €. Práce sú dnes už skoro ukončené.  Okrem toho obec pred začatím prác zrealizovala z vlastného rozpočtu výmenu strešnej krytiny západnej časti strechy objektu                  na ploche 104 m2 . V tomto roku  bola vykonaná generálna oprava hasičskej motorovej  striekačky. Našim dobrovoľným hasičom  bolo dňa 18. septembra 2020 odovzdané nové záchranné hasičské vozidlo Iveco Daily s príslušenstvom. Odovzdávanie vozidla sa uskutočnilo  o 15.00 hod. v areáli Záchrannej brigády HaZZ v Žiline. Slávnostné odovzdávanie sa uskutočnilo za účasti štátneho tajomníka MV SR Vendelína Leitnera, prezidenta Hasičského a záchranného zboru Pavla Mikuláška, riaditeľa Krajského riaditeľstva HaZZ v Žiline Jaroslava Kapusniaka, veliteľa Záchrannej brigády HaZZ v Žiline Ivana Luptáka a generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha a riaditeľa HaZZ v Ružomberku Slávka Hrehu. Nová technika je určená na ochranu životov, zdravia a majetku obyvateľov, ako aj posilňovanie intervenčných kapacít na regionálnej úrovni.

Vedenie obce pri tejto príležitosti vyslovuje poďakovanie všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí pomáhali a organizovali  práce pri rekonštrukcii hasičskej zbrojnice hlavne Ing. Petrovi Sirotovi,  Jurajovi Sanigovi, Matejovi Bockovi , Igorovi Dubovskému, Martinovi Marošovi, Ladislavovi Koštialovi. Za upratovacie práce zrekonštruovanej zbrojnice ďakujeme mladým hasičkám Miroslave Haličkovej a Márii Koštialovej.  Poďakovanie obce patrí  tiež hasičom za ich aktivity pri ochrane majetku obyvateľov počas protipožiarnych hliadok, za akčný a rýchly zásah pri povodni koncom júna  v lokalite Radovky,  ale aj dôkladnú dezinfekciu priestorov počas plošného testovania obyvateľstva a to Stanislavovi Veselovskému, Petrovi Mydliarovi, Petrovi Horváthovi, Dávidovi Filickému, Petrovi Glembovi, Pavlovi Marošovi, Rudolfovi Krakovskému, Pavlovi Šomegovi, Martinovi Veselovskému, Tomášovi Bullovi, Ľubomírovi Turčanovi, Petrovi Pánčimu , Jánovi Kramárikovi, Romanovi Šavrtkovi.

Vybudovanie vstupu do „ Starého cintorína“ - príprava vstupu do budúceho urnového hája

Obec v mesiaci september riešila na tzv. „Starom cintoríne“ vybudovanie vstupu. Vstup bol vybudovaný v SZ časti cintorína a bude využívaný predovšetkým ako prístup do plánovaného urnového hája. Urnové miesta budú v budúcnosti pripravené v JZ časti cintorína.

Zateplenie ZOS / V a SV stena / a modernizácia vnútorných priestorov

Obec Liptovská Osada ako zriaďovateľ Zariadenia opatrovateľskej služby a zariadenia pre Seniorov Liptovská Osada v októbri tohto roku zrealizovala zateplenie západného a severného obvodového  múru objektu. Zateplenie sa uskutočnilo 15 cm hrubým fasádnym polystyrénom.  Zmodernizované boli aj priestory zariadenia a to hlavne vstupná chodba a kancelária, kde sa uskutočnila montáž novej podlahovej krytiny, úsporných svietidiel, náterov a výmena niektorých interiérových predmetov.

Cyklokorytnička – územné konanie

V súčasnosti obec zabezpečuje pomerne administratívne náročné územné konanie  stavby „Cyklokorytnička“ v k.ú. Liptovská Osada. Konanie sa uskutočňuje na základe projektovej dokumentácie a zabezpečených kladných vyjadrení dotknutých   18-tich správcov sietí a organizácií.  Územné konanie bude ukončené do konca roku 2020. 

Digitálna archivácia  kroník obce

V spolupráci s Slovenskými filmovými štúdiami Bratislava a.s. bola zabezpečená digitálna archivácia  - elektronický prepis kroník obce. Jednalo sa o prvú etapu a to elektronizáciu textovej časti kroniky obce, ktorá obsahuje 582 strán rukou písaného  textu o histórii obce. Tiež bola vykonaná digitalizácia fotodokumentácie kroniky dobrovoľného hasičského zboru. Druhou etapou bude digitalizovanie fotodokumentácie kroniky, ktorá pozostáva z dvoch albumov, ktoré obsahujú hodnotné historické fotografie obce .  Digitálna kronika je prístupná na webovej stránke obce. Pri tejto príležitosti patrí veľké poďakovanie  jej autorovi neb. Doc. RNDr. Emilovi Šípkovi CSc.        

Zber a zhodnotenie biologicky rozložiteľných kuchynských  odpadov

Zákon od obcí vyžaduje aby od januára budúceho roka zabezpečili triedenie biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností / zvyšky jedla, starý chlieb alebo pečivo, šupky z čistenia zeleniny, potraviny po záručnej dobe atď. / .  Systém zberu takéhoto odpadu bude v obci zabezpečený  do 120 l vzduchotesnej zbernej nádoby, ktorá bude umiestnená na stojisku v zbernom dvore. Obyvatelia budú uskutočňovať zber domáceho kuchynského odpadu  do 3 l plastových uzatvárateľných vedierok, ktoré vylejú podľa individuálnej potreby do kontajnera na zbernom dvore. Kontajner umiestnený na zbernom dvore bude 1 x týždenne za poplatok odvážaný zberovou spoločnosťou do bioplynovej stanice.   

Prehĺbenie protipožiarneho potôčka pod Máleniakom

V letnom období bol prehĺbený protipožiarny potôčik pod Máleniakom  o celkovej dĺžke . Prehĺbením došlo k zlepšeniu odtokových pomerov v tomto území a zníženiu rizika zatopenia rodinných domov na ulici I. mája . Celková dĺžka prehĺbenia  bola 350 m.

Vyčlenenie parkovacieho miesta  pre imobilné osoby zdravotné stredisko

S cieľom vytvoriť možnosti  parkovania pred zdravotným strediskom bol vodorvnými a zvislými dopravnými značkami vytvorený na existujúcej parkovacej ploche priestor pre možnosť parkovania imobilných pacientov.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Obecný úrad

Adresa: Liptovská Osada 369, 034 73

Tel.: +421 44 43 96 204

Mobil: +421 917 470 954

Email: obec@liptovskaosada.com

www.liptovskaosada.com

IČO: 00315401

DIČ: 2020589604

Účet: SK0202000000000027123342

  • Posledná aktualizácia streda 12 jún 2024, 18:51:10.
© Liptovská Osada. Všetky práva vyhradené.