Dnes je , meniny má
VEĽKÁ NOC 2010 vo farnosti Liptovská Osada

Najväčšími kresťanskými sviatkami sú dni „veľkonočného trojdnia“ - od poslednej večere Pána, ktorú si pripomíname na Zelený štvrtok cez Veľký piatok až do vigílie Veľkej noci - Bielej soboty a sviatku zmŕtvychvstania Pána – Veľkonočnej nedele.

Na Zelený štvrtok deň Poslednej večere -ustanovenia Sviatosti oltárnej a Sviatosti kňazstva
zmĺkli zvony a organ po slávnostnom „Glória“.
V homílii na Zelený štvrtok nám náš pán farár Peter Žofiak pripomenul v prezentácii „veľkého kňaza“
sv. otca Jána Pavla II. z  príležitosti 5. výročia jeho smrti a tiež kríž ktorý nesie súčasný sv. otec Benedikt XVI.

Pápež Ján Pavol II
Pápež Benedikt XVI

Zvony a organ mlčali počas krížovej cesty na Veľký piatok a počas obradov Veľkého piatku
žiarili rúcha našich kňazov farbou Kristovej krvi vyliatej za nás pri jeho umučení a smrti.
Pri počúvaní pašií sa veriacim sprítomnila dráma Kristovho utrpenia a smrti .
V homílii sa nám prihovoril otec Peter Sališ, ktorý nám pripomenul, že nikto z nás nevie, či sa dožije ďalšieho dňa a byť pripravený, je pre nás tak veľmi dôležité.

Zvony stíchli
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010

Boží hrob, vyložená Sviatosť oltárna ........... prosby a adorácia kľačiacich............to je ticho
Bielej soboty do západu slnka.

Obrady posvätenia ohňa a zapálenie Veľkonočnej sviece „paškálu“ , ktorý priniesol zo sv. zeme
otec Martin symbolizujú „Veľkú udalosť zmŕtvychvstania“ .

Kristus je ten istý včera i dnes, on je počiatok i koniec Alfa i Omega........

Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010

„Kristus, Svetlo sveta!“
Bohu vďaka!

zaznelo našim chrámom a slávnostný sprievod a veriaci zúčastnení na bohoslužbe si zapaľovali svoje sviece od „Veľkonočného paškálu“.

Slávnostné „Aleluja“, svätenie krstnej vody, obnovenie krstných sľubov a po veľkonočnej vigílii eucharistická procesia na oslavu vzkrieseného Pána, pri ktorej kňaz požehnal svojich veriacich i celú našu obec - patria k obradom Bielej soboty.

Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010

V homílii na Bielu sobotu sa prihovoril veriacim otec Martin Mojžiš zamyslením o tom, aký symbolický bol prechod židov cez rieku Jordán smerom od východu z krajiny smrti na západ do zasľúbenej krajiny. Tento prechod symbolizoval krst. Aj Ježiš vošiel do rieky Jordán východnou stranou, a vyšiel Jánom pokrstený na západnej strane a vtedy sa zjavil Duch svätý.

Voda je princíp života.
Oživuje, ale môže aj zabiť. Je to porovnanie života a smrti aj v duchovnom živote :
Zabiť starého človeka ponorením do vody a oživiť vnútorne nového človeka vynorením do krajiny nového života..............to je symbol „Krstu“ najdôležitejšej sviatosti, ktorá z nás robí Božie deti, tu začíname volať Boha svojim Otcom – Ocinkom. 

Veľkonočná nedeľa

V úvode a závere bohoslužby sa nám prihovoril náš pán farár Peter Žofiak zamyslením:
„Akokoľvek by sa nám zdal život ťažký, akékoľvek kríže by na nás doliehali, musíme si uvedomiť a tešiť sa zo skutočnosti, že život smrťou nekončí...........

Ježiš Kristus vstal zmŕtvych, aby sme aj my mohli vstať a nech nás teda „Zmŕtvychvstalý Kristus“ naplní pravou radosťou, nádejou a svetlom........ 

V homílii pán farár Peter prečítal biskupský list otca biskupa Františka a v homílii Veľkonočného pondelka
nám pripomenul, že nestačí len uveriť, že Kristov hrob je prázdny, treba aj žiť podľa jeho Slova. Je potrebné udržiavať si s  Bohom vzťah modlitbou a to nie len v chorobe a ťažkostiach , ale aj v radostiach..... neustále.

Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010
Veľká noc 2010

„Aleluja, radujme sa, Kristus Ježiš zmŕtvych vstal !“

 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 02.05.2010