Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Pozvánka na uvedenie knihy
 
Mobilný odber krvi
 
Zasadnutie Osadského urbárskeho spolku
23. 03. 2017
Výbor Osadského urbárskeho spolku, pozemkové spoločenstvo Liptovská Osada Vás pozýva na zasadnutie zrhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 22. apríla 2017 (sobota) o 14.00 hodine v Základnej škole s materskou školou v Liptovskej Osade (pozvánka)
Zápis do 1. ročníka Základnej školy
22. 03. 2017
Zápis do 1. ročníka

 

Základná škola s materskou školou Liptovská Osada pozýva všetkých budúcich prváčikov a ich rodičov na zápis do 1. ročníka, ktorý sa uskutoční 6. apríla 2017 od 14.00 do 16.30 hod. v 1.A triede
Verejná vyhláška - rozhodnutie o odstránení stavby
19. 03. 2017
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na základe § 90 stavevbého zákona prerokoval žiadosť "Peter Blaško, trvale bytom Liptovská Osada š.s. 269, v zastúpení Paulínou Kajdovou, trvale bytom 034 73 Liptovská Osada č.s. 451" o povolenie odstránenia stavby.... (dokument na stiahnutie)
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí kolaudačného konania
19. 03. 2017
Gothal Residence, a.s., Liptovská Osada 756, IČO 46426477, v zastúpení Ing. Janou Vlnieškovou, podala dňa 13. 03. 2017 žiadosť o kolaudáciu vodnej stavby s názvom "Rekreačno-ubytovací komplex, I. etapa, I. fáza, Lipt. Osada - SO 02 Vodovod, kanalizácia - KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ" spojenú so zmenou stavby. (dokument na stiahnutie)
Pozvánka na valné zhromaždenie
13. 03. 2017
Okresný úrad Ružomberok - pozemkový a lesný odbor, ako vykonávateľ štátneho dozoru, oprávnený na základe §14 ods. 3 zákona 97/2013 o pozemkových spoločenstvách, zvoláva na deň 2. apríla 2017 o 15.00 hod. v telocviční Základnej školy s materskou školou ZASADNUTIE VALNEJ RADY ZDRUŽENIA VLASTNÍKOV LESNÝCH POZEMKOV P.S. Liptovská Osada (pozvánka)
Rozhodnutie
08. 03. 2017
Okresný úrad Žilina, ako príslušný správny orgán podľa § 59 ods. 2, písm. d), zákona č. 326/2005 Z.z., v súlade s § 46 zákona číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní na základe žiadosti Lesov SR, š.p. generálneho riaditeľstva, IČO 360 383 51, so sídlom Nám. SNP 8, 975 66 Banská Bystrica vyhlasuje za lesy osobitného určenia ... (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Osada
24. 02. 2017
Obecné zastupiteľstvo v Liptovskej Osade na základe Zákona č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 27 ods.3 Zákona č. 50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva všeobecne záväzné nariadenie o záväznej časti Územného plánu obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Rodinné a firemné oslavy
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci marec
Rozpočet obce
na rok 2017
VZN č. 2
o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Pozvánky
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
" Láske je vlastné nezabúdať. Láske je vlastné mať vždy pred očami to množstvo dobra, čo sme dostali. Láske je vlastné hľadieť na dejiny.... "

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 23.03.2017