Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Družobný deň o putovný pohár medzi obcami Liptovská Osada – Pusté Sady 2016
26. 07. 2016
Družobný deň Družobný deň medzi obcou Liptovská Osada a obcou Pusté Sady o „Putovný pohár“ sa uskutočnil v tomto roku na futbalovom ihrisku v obci Liptovská Osada 23.7. 2016. Je to od roku 2004 už jeho 13. ročník. Futbalisti spriatelených obcí odohrali 2 futbalové zápasy. Prvý zápas odohrali matadori s výsledkom 2:3 pre Pusté Sady. Viac...
Vlkolínsky drapák a MS SR v horskej cyklistike
26. 07. 2016
Vlkolínsky drapák 2016 V nedeľu 24.7.2016 sa uskutočnil už štvrtý ročník pretekov na horských bicykloch Vlkolínsky drapák, ktorý je známy ako extrémny výšľap z Vlkolínca na Malinô Brdo. Na štart sa postavil náš pretekár Matej Ulík, ktorý po minulotýždňových MS v Cross Country, kde skončil celkovo medzi mužmi na 4. mieste. Viac...
Verejná vyhláška - prenájom pozemku
18. 07. 2016
Obec Liptovská Osada v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z o verejnom prístupe k informáciám a § 9a zákona č. 138 /1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 36/2016 zo dňa 30. 06. 2016 týmto zverejňuje zámer prenájmu časti pozemku parcelné číslo CKN 326/1 k.ú. Liptovská Osada. Približná výmera prenajímaného pozemku je 140m2. (dokument na stiahnutie)
Brigáda pri Pamätníku SNP v Korytnici
13. 07. 2016
Brigáda pri Pamätníku SNP v Korytnici Členovia Miestnej organizácie zväzu protifašistických bojovníkov v Liptovskej Osade sa v mesiaci júl zúčastnili na brigáde pri Pamätníku SNP v Korytnici. Tento pamätník, ktorý bol postavený v štýle socialistického realizmu, bol odhalený 28.10.1962 a za národnú kultúrnu pamiatku bol vyhlásený v roku 1963. Viac...
Verejná vyhláška
08. 07. 2016
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení v súlade s § 39a ods. 4 a §61 ods. 2, 4 a 127 a ods. 3 písmeno b oznamuje, podľa §18 zákona č 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) dňa 28. 06. 2016 začalo územné konanie o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním o povolenie stavby stavebníkovi: Stredoslovenská energetika... (dokument na stiahnutie)
Rýchlostná cesta R1 - úsek Slovenská Ľupča - Korytnica
06. 07. 2016
Navrhovateľ, NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, doručil dňa 27. 06. 2016 Ministestvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R1, úsek Slovenská Ľupča - Korytnica"... (dokument na stiahnutie)
Rýchlostná cesta R1 - úsek Korytnica - Ružomberok
22. 06. 2016
Navrhovateľ, NDS, a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, doručil dňa 10. 06. 2016 Ministestvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa § 18 ods. 2 písm. c) a podľa § 29 ods. 1 písm. b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Rýchlostná cesta R1, úsek Korytnica - Ružomberok"... (dokument na stiahnutie)
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Konsolidovaná správa za rok 2015
Záverečný účet obce Liptovská Osada za rok 2015
VZN  č. 1/2016
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Rozpočet
na rok 2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2016
PLÁNOVANÉ AKCIE
V ROKU 2016
Akcie plánované na rok 2016
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Pred tým, než by sme súdili druhých, pozrime sa do zrkadla na to,
ako na tom sme my."
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster