Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Mobilný odber krvi
 
Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva
21. 04. 2017
Starosta obce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, ktoré sa bude konať dňa 24. apríla 2017 (pondelok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu (pozvánka)
Zápis detí do materskej školy
11. 04. 2017
Riaditeľstvo ZŠ s MŠ v Liptovskej Osade oznamuje, že zápis detí do materskej školy v Liptovskej Osade na školský rok 2017/2018 bude v budove ZŠsMŠ v kancelárii materskej školy v dňoch 2. a 3. mája 2017 v čase od 8.00 - do15.00 hod . Prijímajú sa deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Žiadosť o prijatie (čisté tlačivo) si rodič môže stiahnuť na web. stránke obce, školy, alebo priamo v materskej škole. Vypísané tlačivo rodič odovzdá zástupkyni pre MŠ spolu s  potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od detskej lekárky. K zápisu rodič prinesie rodný list dieťaťa. Bližšie informácie: zástupca RZŠ pre MŠ p. Dudáková – č.t. 044/455537, 0915/405800 .
Vynášanie Moreny
11. 04. 2017
Vynášanie Moreny Pozývame všetkých, ktorí sa chcú potešiť pri fotografiách našich najmenších. Spolu s pani učiteľkami z materskej škôlky vyniesli 29.3.2017 "Morenu" a táto milá akcia je zdokumentovaná fotografiami z dielne učiteliek materskej školy. Je výborné, že naše učiteľky podporujú v našich deťoch záujem o tradície a deti spoznávajú spolu s nimi čaro folklóru a krásu našich krojov. Viac...
Oznámenie o zámere predaja časti pozemku
05. 04. 2017
Obec Liptovská Osada v súlade s ustanovením § 9a ods 2 zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 10/2017 zo dňa 23. 03. 2017 támto zverejňuje svoj zámer predaja časti pozemku parcelné číslo KN.C 1368, k. ú. Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Verejná vyhláška
04. 04. 2017
Upovedomenie o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia využívať minerálnu vodu zdrojmi Antonín a Klement a vykonávať úpravu prírodnej minerálnej vody zo zdrojov Antonín a Klement.
Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorát kúpeľov a žriediel bola dňa 27.2.2017 doručená žiadosť spoločnosti AMOS-SERVICES s.r.o., .... (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Rodinné a firemné oslavy
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci apríl
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
Rozpočet obce
na rok 2017
VZN č. 2
o miestnych daniach na území obce Liptovská Osada
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Pozvánky
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
" Láske je vlastné nezabúdať. Láske je vlastné mať vždy pred očami to množstvo dobra, čo sme dostali. Láske je vlastné hľadieť na dejiny.... "

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 22.04.2017