Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Upozornenie
 
Pohľadnice, magnetky a Čarovný Liptov v ponuke
Publikácie História školstva a Skoro zabudnutí
Pohľadnice obce Liptovská Osada, magnetky
Kniha Čarovný Liptov
Oslavy 75. výročia SNP
04. 09. 2019
75. výročie SNP v Liptovskej Osade Tohtoročné oslavy SNP v Liptovskej Osade sa niesli v duchu viacerých podujatí. 29. augusta sa obyvatelia spolu s vedením obce a členmi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov stretli pri pamätníku v Liptovskej Osade, kde spoločne položili vence a vypočuli si príhovor starostu obce Ing. Róberta Kuzmu a predsedu SZPB pána Jána Kramárika. Viac...
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
03. 09. 2019
Dňa 03. 09 2019 bola obci Liptovská Osada - stavebný úrad - oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť vlastnákov bytového domu č. 667 v časti obce Korytnica o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond.... dokument na stiahnutie
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
03. 09. 2019
Dňa 03. 09 2019 bola obci Liptovská Osada - stavebný úrad - oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť Mgr. Daniela Ševc o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond.... dokument na stiahnutie
Oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
03. 09. 2019
Dňa 03. 09 2019 bola obci Liptovská Osada - stavebný úrad - oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť Juraja Maroša o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond.... dokument na stiahnutie
Program odpadového hospodárstva obce Liptovká Osada
23. 07. 2019
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2016 –2020 (ďalej len „POH SR 2016 – 2020“) schválila vláda Slovenskej republiky dňa 14. októbra 2015. POH SR 2016 - 2020 je základným plánovacím a strategickým dokumentom pre odpadové hospodárstvo Slovenskej republiky na obdobie piatich rokov. (dokument na stiahnutie) Program odpadpvého hospodárstva bol dna 23. júla 2019 schválený.
SPÄTNÝ ZBER OPOTREBOVANÝCH PNEUMATÍK
03. 04. 2019
Občania môžu odovzdať opotrebovanú pneumatiku distribútori pneumatík, ktorý je povinný bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky ju bezplatne prevziať (§ 69 ods. 8 zákon o odpadoch). V prípade, že Vám ju neprevezme pneuservis, Obec Liptovská Osada umožňuje bezplatne odovzdať opotrebované pneumatiky do dvora pri Hasičskej zbrojnici. Viac...
Oznam Urbárskeho spolku p.s., Liptovská Osada
11. 03. 2019
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že bola zriadená e-mailová schránka pre komunikáciu s vedením OUS p.s.
adresa: urbarosada@gmail.com
Vedenie Osadského urbárskeho spolku p.s. oznamuje všetkým členom, že z dôvodu organizačných a technických zmien, nebude dočasne k dispozícii pravidelný čas pre členov, ale v prípade potreby riešenia urbárskych záležitostí, je potrebné telefonicky kontaktovať predsedu výboru na tel. 0915 459 173, prípadne iného člena výboru a dohodnúť si stretnutie na konkrétny termín. Ďakujeme za porozumenie.
Oznam o donáške stravy
11. 03. 2019
Obec Liptovská Osada týmto oznamuje občanom, ktorým sa dovážajú obedy zo Zariadenia opatrovateľskej služby, že lístky na obed im už nebude kupovať opatrovateľka, ale lístky si občania kúpia osobne , alebo prostredníctvom detí, príbuzných, či susedov priamo v Zariadení opatrovateľskej služby v utorky a štvrtky. Viac...
Oznam o legislatívnych zmenách v triedených odpadoch
24. 02. 2019
Vážení občania, dovoľujeme si Vás informovať o dôležitých legislatívnych zmenách (vyhlásené v Zbierke zákonov SR dňa 28.11.2018), ktoré prinášajú zmeny v poplatkoch za uloženie odpadov... viac...
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Trieďme odpad, má to zmysel
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste


Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Nariadenia záväznej časti a zmeny Doplnku č. 2 UPN obce Liptovská Osada
Správa o hospodárení obce za 1. polrok 2019
Vývoj podielových daní v roku 2019
VZN č. 6/2019 - návrh
Územný plán obce - doplnok č. 1
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci september
Územný plán obce - doplnok č. 2
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2019
Informačná povinnosť
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 15.09.2019