Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Oznam o zámere prenájmu obecného bytu
20. 09. 2016
Obec Liptovská Osada ako povinná osoba podľa ustanovenie §9a zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje záujem prenájmu jednoizbového obecného bytu č.11 v obecnej bytovke č. 51. (dokument na stiahnutie)
Oznámenie o zámere prenájmu pozemku
19. 09. 2016
Obec Liptovská Osada ako povinná osoba podľa ustanovenia § 9a ods. 9 písm. c. zákona č. 138/1991 Zb o majetku obcí v znení neskorších predpisov týmto zverejňuje zámer prenájmu časti pozemkov parcelné čísla nehnuteľností EKN 1885/1 o výmere 50 m2, EKN 3224/1 o výmere 35 m2, EKN 1846/1 o výmere 39 m2, EKN 1845/1 o výmere 20 m2 (6/15), k. ú. Liptovská Osada. (dokument na stiahnutie)
Obecný športový deň
13. 09. 2016
Obecný športový deň 2016 V sobotu sme sa už po štvrtý krát stretli pri ZŠ, aby sme si zašportovali a prežili pekný sobotňajší deň. Ako prvá disciplína bola túra okolo Žiaru, ktorá trvá dve hodiny. Je to nie náročná túra, ale je treba sa dostať do nadmorskej výšky 1000 m, čo nie je zas až tak málo. Viac...
Zelená stopa a Ružomberské schody
05. 09. 2016
Ružomberské schody Vo štvrtok sa konal ďalší ročník maratónu Merida-Zelená stopa. Pretekov sa zúčastnil aj náš pretekár Matej Ulík, ktorý s prehľadom tieto preteky vyhral a tak si opäť do svojich výsledkov pripísal ďalšie absolútne víťazstvo. V nedeľu sa zas konali už po šiesty krát preteky Ružomberské schody, na ktoré sa Matej Ulík každý rok pripravuje. Viac...
Kontrola hydrantovej siete požiarnikmi a Hasičská nedeľa v Liptovskej Lúžnej
03. 09. 2016
Kontrola siete hydrantov Na výročnej členskej schôdzi v zime tohto roku si členovia Dobrovoľného hasičského zboru odhlasovali skontrolovanie hydrantovej siete v našej obci. Naplánovaný cieľ splnili minulú sobotu 27. augusta 2016 v predpoludňajších hodinách. Spoločne so správcom vodovodu p. Jánom Kollom prešli celou obcou, vyhľadali a vyskúšali funkčnosť ... Viac...
Oznam Obecného úradu Liptovská Osada
26. 08. 2016
Obec Liptovská Osada týmto oznamuje, že Záverečné stanovisko číslo 339/08-1.6/ml vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov týkajúce sa výstavby turisticko-relaxačného a rekreačno-ubytovacieho areálu zo dňa 06.06.2015 je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Liptovskej Osade. (dokument na stiahnutie)
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
19. 08. 2016
HYDREE AGRO, s.r.o., Horná Strehová 93, 99 102 Horná Strehová v zastúpení Ing. Jana Vlniešková, podáva návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby "Penzión Liptovská Osada", stavba v rámci rekreačno - ubytovacieho komplexu na východnom okraji obce, p.č. 2057/11, 16, 26. (dokument na stiahnutie)
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Podmienky k vydaniu rozhodnutia o súpisnom čísle
09. 08. 2015
K vydaniu rozhodnutia o pridelení súpisného čísla je potrebné, aby si žiadateľ priniesol okrem kolaudačného rozhodnutia, dokladu o vlastníctve pozemku a žiadosti aj kópiu geometrického plánu a zameranie adresného bodu geodetom podľa vyhlášky č. 142/2015 účinnej od 1.7.2015.
VYHLÁŠKA
ŽIADOSŤ o  určenie (zmenu, zrušenie) súpisného čísla
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Konsolidovaná správa za rok 2015
Záverečný účet obce Liptovská Osada za rok 2015
VZN  č. 1/2016
PHSR OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY
2016 – 2020
Rozpočet
na rok 2016
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2016
Pozvánky
PLÁNOVANÉ AKCIE
V ROKU 2016
Akcie plánované na rok 2016
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
"Pred tým, než by sme súdili druhých, pozrime sa do zrkadla na to,
ako na tom sme my."
 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 25.09.2016