Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
 

Stavanie mája

 
Oznámenie o zámere oredaja časti pozemku
15. 05. 2017
Obec Liptovská Osada v súlade s ustanovením § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesením OZ č. 23/2017 zo dňa 24. 04. 2017 týmto zverejňuje támer predaja časti pozemkov (zámer 1, zámer 2)
Sadíme my máje....
14. 05. 2017
Stavanie mája - rok 2017 Tento rok možno trochu neskôr, ale predsa je máj zasadený a dievčatám bude vzácnejší, pretože na máj dlhšie čakali...a zas tak rýchlo neuvedne:-)))) Počkali sme na lepšie počasie, oteplilo sa a našťastie nás aj búrka obišla. Atmosféru tejto akcie umocňovalo slniečko, dievčatá v krojoch krásne ako slniečka, chlapci z Bobolca ( evidentné kamarátstvo medzi mládežou Lúžnej a Osady) Viac...
Verejná vzhláška - rozhodnutie
10. 05. 2017
Obec Liptovská Osada, stavebný úrad príslušný podľa §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). v znení zmien a doplnení v súlade s§39a ods. 4 a §61 ods. 2, 3 Oznamuje že začalo územné konanie o umiestnení stavby spojené so stavebným konaním o povolenie stavby stavebníkovi Martin Stromko a manželka Bc. Ivana Stromková.... (dokument na stiahnutie)
Verejná vzhláška - rozhodnutie
06. 05. 2017
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe žiadosti na vydanie kolaudačného rozhodnutia spojeného so zmenou stavby doručenej dňa 13. 03. 2017 od žiadateľa Gothal Residence, a. s., Liptovská Osada 769 v zastúpení ing. Janou Vlnieškovou, a po vykonanom kolaudačnom konaní spojenom so zmenou stavby povoľuje zmenu stavby a užívanie stavby.... (dokument na stiahnutie)
Cyklistická sobota
02. 05. 2017
Lukáš Panáček V sobotu sa konali v Liptovskej Lúžnej preteky MTB Nízkotatranská tour-časovka do vrchu. Tohto preteku sa zúčastnili aj naši pretekári a boli úspešní. V kategórii Kadeti sa na druhom mieste umiestnil Lukáš Panáček a kategóriu Máster vyhral Jaroslav Ulík. Viac...
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Rodinné a firemné oslavy
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Správa
o hospodárení
Obce Liptovská Osada
za obdobie od 1.1.2016 - 31.12. 2016
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci máj
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
Pozvánky
Kútik pre dušu
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
" Láske je vlastné nezabúdať. Láske je vlastné mať vždy pred očami to množstvo dobra, čo sme dostali. Láske je vlastné hľadieť na dejiny.... "

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Vladimír Vlnieška - strojník
0915 879 636
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 19.05.2017