Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
Oznámenie o zámere prenájmu časti pozemkov
12. 07. 2018
Obec Liptovská Osada zastúpená starostom obce týmto zverejňuje v zmysle §9a ods. 9 písm. c zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zámer prenájmu pozemkov. Predmetom nájmu sú časti pozemku vo vlastníctve obce Liptovská Osada, parcelné číslo KN C 2057/1, k. ú. Liptovská Osada, druh pozemku TTP a KN C 2057/4, k. ú. Liptovská Osada, druh pozemku TTP. (dokument na stiahnutie)
Voľby do orgánov samosprávy obcí

12. 07. 2018
aktualizované 08.08.2018


Podľa čl. 89 ods.2 písm.d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20a § 181 ods.1a 2 zákona č.180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje predseda NR SR voľby do orgánov samosprávy obcí a určuje deň ich konania na sobotu 10.novembra 2018. Počet obyvateľov obce Liptovská Osada ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obci je: 1621.
Informácie o počte poslancov a utvorení volebných obvodov
Rozhodnutie predsedu NR SR
Informácia pre voliča
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom
02. 07. 2018
Rozlúčka s vdp. Petrom Žofiakom Dňa 30.6.2018 ukončil v našej farnosti Liptovská Osada svoje pôsobenie vdp. Peter Žofiak, ktorý v našej farnosti pôsobil 13 rokov ako farský administrátor a to od 5.7.2005 do 30.6.2018. Oficiálna rozlúčka s našim doterajším kňazom bola na sviatok sv. Petra a Pavla....Viac...
O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
02. 07. 2018
Dňa 20.06.2018 podal Poľnohospodárske družstvo Liptovská Osada IČO 316 24 821, ako účastník konania na tunajší úrad návrh o zmenu rozhodnutia č. V1-863/201/2018 ŽP zo dňa 02.02.2018 podľa § 89, ods. 1 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov . (dokument na stiahnutie)
O Z N Á M E N I E o začatí správneho konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu
02. 07. 2018
Dňa 11.06. 2018 bola Obci Liptovská Osada, stavebný úrad – oddelenie stavebného poriadku a životného prostredia doručená žiadosť spoločnosti Gothal Residence, a.s. Liptovská Osada 756, IČO 46426477 o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesný pôdny fond v k.ú. Liptovská Osada na pozemkoch parc. č. CKN 4974 - 4979, a CKN 861/7 k.ú. Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Zmena správnych poplatkov
03. 01. 2018
Zákonom č. 238/2017 Z.z. sa mení a dopĺňa zákon č. 145/1995 Z.z- o správnych poplatkoch Podľa Čl. IV, položky 14 a 17 vyššie citovaného zákona sa s účinnosťou od 1. 1. 2018 menia poplatky za úkony súvisiace s matričnou a osvedčovacou agendou. (dokument na stiahnutie)
Smernica o vybavovaní sťažností - NÁVRH
05. 11. 2017
Starosta a obecné zastupiteľstvo obce Liptovská Osada podľa § 11 ods.1 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) vydávajú túto Smernicu o vybavovaní sťažností na obecnom úrade obce Liptovská Osada (dokument na stiahnutie)
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Trieďme odpad, má to zmysel
POZVÁNKA
Detský tábor
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
VZN 2/2018
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb - . NÁVRH
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci august
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2018
Územný plán obce Liptovská Osada
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu
PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
KOMUNITNÝ PLÁN SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OBCE LIPTOVSKÁ OSADA na roky 2018 - 2022

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Juraj Saniga - predseda
0907 601 705
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Peter Mydliar - strojník
0911 610 167
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 08.08.2018