Dnes je , vedenie obce blahoželá všetkým občanom, ktorí nosia meno a praje všetko pre nich potrebné
a
Oznamy
Bleskové správy
 
Nebulvár
 
 
Pozvánka na yasadnutie Obecného zastupiteľstva
17. 10. 2017
Starosta obce podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Liptovská Osada, ktoré sa bude konať dňa 19. októbra 2017 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu (pozvánka)
Verejná vyhláška - výrub stromov mimo les
03. 10. 2017
Obec Liptovská Osada ako príslušný správny orgán v zmysle §69 ods. 1 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zvoláva ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou na deň 23. október 2017 (pondelok) o 10.00 hod. Stretnutie pozvaných sa uskutoční na Obecnom úrade v Liptovskej Osade. (dokument na stiahnutie)
Oznam Obecného úradu Liptovská Osada
03. 10. 2017
Oznamujeme občanom, ktorí nemajú zaplatenú daň z nehnuteľnosti, daň za psa za rok 2017 a tuhý komunálny odpad za 1. polrok 2017, aby tak urobili čo najskôr do pokladne obce Liptovská Osada, alebo na účet správcu dane, ktorý je uvedený na rozhodnutí o dani z nehnuteľnosti. Pre správne pridelenie platby nezabudnite uviesť variabilný symbol.
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - zoznam zaregistrovaných kandidátov
24. 09. 2017
Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa § 141 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov a pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja
Voľby do orgánov samosprávnych krajov -volebné okrsky
02. 09. 2017
Starosta obce Liptovská Osada určuje pre Voľby do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnia dňa 04. 11. 2017 dva volebné okrsky.
Okrsok č. 1.: Budova Základnej školy s MŠ v Liptovskej Osade
Okrsok č- 2.: Tanešná sála KD v Liptovskej Osade
(dokument na stiahnutie)
Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča
16. 07. 2017
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4.novembra 2017 (dokument na stiahnutie)
Elektronická adresa na doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 je: l.osada@stonline.sk
Systém zberu komunálnych odpadov vrátane triedeného zberu v Obci Liptovská Osada
28. 02. 2017
Obec zabezpečuje zber a zvoz zmesového komunálneho odpadu v pravidelnom intervale 1 krát za 14 dní prostredníctvom zberovej spoločnosti . Deň zberu je uvedený v harmonograme zverejnenom na webovej a úradnej tabuli obce. (dokument na stiahnutie)
Oznam
17. 01. 2017

Dôležité upozornenie pre občanov
výber z čl. 4,5,6,7 Všeobecne záväzného nariadenia obce
č. 1/2006

dokument na stiahnutie

PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE LIPTOVSKÁ OSADA NA ROKY 2016 – 2020
04. 03. 2016
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (skrátene PHSR alebo Program rozvoja obce je strednodobý strategický dokument, ktorý určuje komplexnú predstavu o budúcnosti rozvoja obce. Bol spracovaný na základe zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 309/2014 Z.z. Garantom Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je obecná samospráva, užívateľmi programu sú všetci občania, podnikatelia, súčasné a budúce inštitúcie v obci. (dokument na stiahnutie)
Neodhadzujte poštové známky!
Zbierame vrchnáčiky
Všetko o športe v obci Liptovská Osada na jednom mieste
Zber triedeného odpadu
Zber VKM
Pečať rozvoja obci a miest za rok 2016
Nové dokumenty
na úradnej tabuli
Návrh VZN 2/2017
Konsolidovaná správa za rok 2016
Prevod podielových daní
Harmonogram separovaného odpadu v mesiaci október
Územný plán obce Liptovská Osada
Harmonogram vývozov tuhého komunálneho odpadu v roku 2017
REKLAMA

Ponuka masáží

Fyzioterapeut
Kútik pre dušu

Marek Mrviš - fotograf

 
Energetika
poruchy-odstávky zdarma volajte na č.t.
0800 159 000
 
Vysielač na Marošovej (Tovercom)
poruchy: 0911 104 580
 
SOS tiesňové volania
112
Polícia
158
Záchranná služba
155
Hasičský a záchranný zbor
150
Cestný záchranný systém
154

Dobrovoľný hasičský zbor Liptovská Osada

Branislav Maroš - predseda
0907 237 891
Ing. Peter Sirota - veliteľ
0915 960 020
Juraj Saniga - strojník
0907 601 705
 
BannerFans.com 
Čo nové v okresnom meste?
Ružomberský hlas
 
© copyright 2008 | Liptovská Osada | all rights reserved
webmaster
posledná aktualizácia: 17.10.2017